Božija imena u sufizmu

Božija imena u sufijskoj literaturi

Sufije su uvijek zauzimale posebno mjesto u klasičnoj islaskoj literaturi zbog svoje duhovnosti i privrženosti vjeri. Njihov glavni akcent se uvijek stavlja na duhovnost. Sufijsko shvaćanje Kur’ana i Hadisa pa tako i imena kojima se Allah opisa  mogli bi smo reći da je najpribližnije i najtačnije isl.učenju.

Sufije kada govore o Bog kažu da je On daleko od našeg poimanja zato što je blizu, da je skriven zato što je isuviše pojavan.[1]

On (Allah)je Ez-zahir(Jasan) kao što je istovremeno i El-Batin(Skriven).

Njegova prisutnost ga skriva a Njegova odsutnost čine jasnim.

On je Ez-Zahir zato što je El-Batin i obrnuto on je El-Batin zato što je Ez-Zahir.[2]

U Objavi(Kur’anu) se kaže:

” On je  Prvi i Posljednji, Vidljivi i Nevidljivi i On sve zna.”[3]

Sufije ovaj ajet tumače rječima da je On skriveniji od najskrivenijeg jer je on vidljiv od najvidljivijeg.

Sufije su metaforičari pa za ova dva imena kažu da je Allaha zbog  Njegove blizine koja nam je isuviše blizu nemožemo vidjeti kao što ni zjenicu oka svoga nemožemo vidjeti jer nam je isuviše blizu .[4]

U Kur’anu se kaže:

“A kada te robovi Moji za mene upitaju, Ja sam sigurno blizu.”[5]

Sufijski put do Boga nije jedan nego ih ima više a jedan od tih puteva jeste  shvatanje Esma ul husna. Njihov put u prvom redu je uslovljen ljubavlju prema bogu. Sufije kada govore o putu spoznaje Boga kažu da su filozofi i drugi učenjaci uzeli svoj  ‘ilm(nauk) iz mrtvog a oni iz živog.[6]

Jedno od Božijih imena El-Hajj(Živi) sufije prevode kao Savršenstvo egzistiranja, Bog je živi iako je Njegov život različit od života živih jer sve što živi živi da bi umrlo osim Njega Vječnopostojeće istine El-Hakk(Istiniti).

Ibn Sina kaže da ne postoji ništa istinitije od Njegove istine postojanja.[7]

Allhu ne postoji nepoznanica za Njega nema skrivenih tajni On zna šta ljudi u svojim dušama kriju jer je On El-Habir(Onaj koji je o svemu obavješten), El‘Alim(Onaj koji sve zna). Sufije imaju običaj reći;” Bog ima  nepromjenjiv bitak, On je svoje znanje, budući da nije bilo ničega prije Njega što bi se trebalo znati On je El-‘Alim, Njegovo slušanje bio je sam On jer nije bilo ničega što bi se moglo čuti El-Semi’u, Njegova vizija bio je sam On jer nije bilo ničega što bi se vidjelo Ez-Zahir, Njegova moć je bio On sam jer nije bilo ničega na šta bi se mogla primjeniti.[8]

Ibn ‘Arebi kada raspravlja o Božanski imenima i svojstvima uslovljava ih Esma Et-tenzihom (imenima Božanske transedencije) tj. da treba postaviti granice i bitii iznad osjetilnog opažanja i Esma Et-Tešabihom (imenima Božanske imanacije) tj. neprelaziti granice onoga što se poznaje radi njihovog pravilnog shvatanja.[9]

Božanska imena u sufizmu su podijeljena u dvije skupine i to Esma El-Džemal (negativna imena) i Esma El-Dželal (pozitivna imena).[10]

Između Boga i Njegovih imena te Njegovih svojstava postoji neraskidiva veza koja  Ga čini Jedinstvenim.  Sve što postoji na zemlji Bog je stvori radi čovjeka da se time okoristi:

“On je za vas sve  što na zemlji postoji stvori”[11],

a istovremeno On je nas (ljude) stvori radi sebe da  Mu se klanjamo i molitvu činimo:

“Džinove i ljude sam stvori samo zato da mi se klanjaju” [12].

Allah je Bog nema Boga osim Njega i On nemože biti zatočen u granica razuma tako da bude oblikovan razmišljanjem niti u razmatranju uma omeđen i podložan promjenama jer je On jednostavno Bog Allah dž.š.

ZAKLJUČAK

Men Ahsaha- postići  Božija imena u svome životu znači vladati se po njima i svoj život uskladiti prema Allahovim imenima. To znači oponašati Boga u granica dopustivim čovjeku i uvjek na umu imati da postoji netko ko sve zna i sve vidi a to je Uzvišeni, Plemeniti, Onaj koji sve zna, Gospodar naš Allah je jedini Istinski bog

U klasičnoj islamskoj literaturi  ovim pitanjem su se bavili veliki islamski učenjaci iz razloga da bi lakše i što je moguće bolje upoznali Allaha koji je istovremeno i Jasni i Skriveni.ž

Spoznati Boga znači vjerovati u njegovo postojanje a to je jedan od temelja islamskog vjerovanja(Amentu billahi).

Spoznaja Boga nije bitna na koji je način postignuta ali je itekako bitna u islamu, esma ul husna je samo jedan od načina na koji je moguće spoznati Allah pomoću Njegovih lijepih imena.

Neka nam se Allah smiluje i oprosti grijehe.

Amin.


[1] Kur’an suvremeni pokušaj razumijevanja str. 95

[2] Mistični eros(ljubav) str 13

[3] Suretu El-Hadid 3 ajet

[4] Kura’an suvremeni pokušaj razumjevanja str.101

[5] Suretu El-Beqare 183 ajet

[6] Takwim 1990 Sarajevo str 185

[7] Takvim Sarajevo 1990 str185

[8] Ibn Arebijeva mistična teologija str. 94.

[9] Ibn  arebijevo fil.teol. učenjem o logosu str. 25

[10] ibd

[11] Suretu Beqare 29 ajet

[12] Suretu Ez-Zarijat 56 ajet

Oglasi