Namaz

Salat (Namaz, molitva)

Svaka vjera  ima svoj način obavljanja molitve Bogu ali niti u jednoj vjeri ne pridodaje se  tolika važnost molitvi kao u islamu.

U ovom poglavlju nećemo govoriti o fadiletima obavljanja namaza i kakva je nagrada za obavljanje namaza i koliki je grijeh ne obavljati namaz već ćemo se posvetiti samoj formi obavljanja namaza.

Fikh se bavi formom namaza a ne njegovom suštinom.

Salat sinonim namaz je molitva koju muslimani obavljaju pet puta dnevno a onaj  tko obavlja namaz zove se Musalija.

Osoba koja predvodi namaz ako se obavlja u džematu zove se Imam a ostali prisutni Muktedije.

Osoba koja je zakasnila na namaz ali je prispjela na cio zove se Mudrik , a ako je izostavio koji rekjat onda je Mesbuk, a ako je u namazu zakunjao ili mu nešto promaklo zove se Lahik.

Da bi netko bio dužan obavljati namaz mora biti:

-musliman, tj. da je primio islam izgovarajući kelime i šehadet,

-da je bulug (zreo), punoljetan, a punoljetnim se u islamu postaje kada se seksualno sazrije,

-da je pametan (akl).

U islamu postoje više vrsta namaza i kao takvi se dijele na:

-Fardove,

-vadžibe,

-sunnete,

-nafile.

Farzovi su pet dnevnih namaza:

  • Sabah (fedžr) i on traje od zore do izlaska sunca,
  • Podne (zuhri) i traje od zevala tj. od kada je sunce na polovici neba pa sve do ikindije odnosno dok sjena nekog predmeta ne naraste za tri svoje dužine, ili dok se sunce ne pomakne za od prilike jednu trećinu prema zalasku sunca.
  • Ikindija(asr), poslijepodnevni namaz, on traje od isteka podnevskog vremena pa sve do zalaska sunca.
  • Akšam (magrib), namaz poslije zalaska Sunca pa sve do nestanka sunčeve svjetlosti,
  • Jacija (išai) je noćni namaz a nastaje od potpunog nestanka sunčeve svjetlosti pa do zore.

Pored ovih pet dnevnih namaza za muškarce postoji i Džuma namaz petkom, te ramazanski i kurbanski bajram namaz, i dženaze namaz. O ovim namazima biti će riječi nešto kasnije.

Namaz je najbolje klanjati u njegovo pravo vrijeme ali se može i naklanjati ali se nikako ne može klanjati u sljedećim vremenskim intervalima:

-kada sunce izlazi,

-kada sunce zalazi,

-kada je sunce tačno na polovici neba.

Namaski farzovi

Da bi namaz bio ispravan treba ispoštovati sljedeće uvjete:

-biti čist od nedžaseta, da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje se klanja,

-da budu pokrivena stidna mjesta tj. da se ne vidi avret, muškarac mora biti najmanje pokriven od iznad pupka do ispod koljena a ženama se smije samo vidjeti lice šake i stopala.

-okrenuti se prema kibli,

-da nastupi namaski vakat (vrijeme),

-nijjet učiniti,

-ifti tahiri tekbir donijeti (početni tekbir),

-kijam (stajanje u namazu) ovo se ne odnosi za invalide i bolesnike koji mogu i ležeći i sjedeći obaviti namaz,

-kiraet (učenje kur’ana),

-ruku (prigibanje u namazu),

-sedžda (padanje ničice licem na tlo),

-kadai ahire (sjedenje u namazu).

Izostavljanjem jednog od ovih farzova namaz nije ispravan i treba ga ponoviti.

Namaski vadžibi

Ovo su radnje koje treba činiti i svako njihovo izostavljanje ne kvari namaz ali zahtjeva sehvi sedždu a oni su:

-izgovaranje  Allahu ekber na početku namaza,

-učenje Fatihe,

-učenje sure poslije fatihe,

-redoslijed učenja, subhaneke, euza, bismila, fatiha, sure,

-spuštanje nosa i čela na sedždi,

-redoslijed obavljanja radnji, kijam, ruku, sedžda, sjedenje,

-učenje etehijatu, salavata, dove,

-predavanje selama,

-glasno učenje imama u farzova kod sabaha, akšama, jacije, džume, bajrama, teravije namaza,

-dodatni tekbir i dova u vitri namazu,

-tekbiri u bajramskim namazima,

-blagovremeno slijediti imama u džematu.

Namaski sunneti

Sunneti u namazu su sljedeći:

-kod donošenja ifittahiri tekbira da muškarac digne ruke do spram ušiju a žene u visini ramena okrećući dlanove prema kibli,

-na kijamu stajati uspravno,

-svezati ruke muškarci ispod pupka a žene na prsima,

-muškarci će palce i malim prstom desne ruke obaviti zglob šake  lijeve ruke a žene će samo prebaciti desnu ruku preko lijeve,

-proučiti subhaneke , euzu i bismilu na prvom rekjatu u svim namazima,

-proučiti bismilu na početku svakog rekjata,

-na rukuu proučiti tri puta subane rabbijel ‘azim,

-pri povratku sa rukua reći semi’allahu limen hamide, rabena lekel hamd,

-na sedždi tri puta reći subhane rabbijelazim,

-nakon selama izgovoriti allahume enteselamu ve min keselamu tebarekte ja zel dželali vel ikram,

-i sve ostale ne navedene radnje koje su poznate da se obavljaju u toku namaza spadaju u sunnet.

Namaz musafira

Osoba koja se nalazi kod kuće zove se mukin a ona koja je otputovala u neko drugo mjesto zove se musafir i on kao Allahov putnik ima određene olakšice pri klanjanju namaza.

Musafiru je za razliku od mukina trajanje mesha po mestvama tri dan, skraćuje namaz i nije dužan postiti.

Da bi netko postao musafir mora otputovati najmanje 18 sati srednjeg pješačkog hoda tj. oko 100 km.

Skraćivanje namaza za musafira je farz i onaj tko ga ne skraćuje čini grijeh i namaz mu je pokvaren.

Musafir ako klanja za imamom neće skraćivati namaz a ako predvodi namaz skratiti će namaz a ostale musalije će produžiti klanjati svaki zasebno.

Da bi netko bio musafir  ne može ostati u nekom mjestu duže od 15 dana inače se smatra mukimom.

Musafir će skraćivati samo farzove i to one koji imaju četiri rekjata a one koji imaju dva i tri neće. Izostavljene namaze dok je bio musafir naklanjat će skraćeno.

Ako se osoba koja putuje duže vremena zadržava na nekom mjestu nego u vlastitom kraju kod svoje kuće također se smatra musafirom.

Skraćivanje namaza nastaje čim se musafir udalji iz svoga grada i izađe u predgrađe.

Naklanjavanje namaza, prispijevanje u namaz, dvoumljenje u namazu i sehvi sedžda

Namaz u svom pravom vremenu se zove vaktijje a onaj koji je prošao zove se Faite.

-Pri naklanjavanju najbitnije je paziti na redoslijed koji se zove Tertib. Bitno je znati da se prvo treba klanjati izostavljeni namazi pa tek onda onaj koji je nastupio izuzev ako je namasko vrijeme nekog namaza na isteku.

Pri nijjetu dodaju se riječ AHIRI pa bi nijjet glasio …fardil ahiri…namaz koji se naklanjava.

-Na namaz kada se prispijeva samo se donese nijjet i nastavlja klanjati za imamom ma gdje i na kojem rekjatu  on bio, a nakon što imam preda selam ustaje se i naklanjava ono što je izostavljeno.

Naklanjava se cio jedan rekjat a jedan rekjat se smatra sve dotle dok se imam ne vrati sa rukuku, pa ako smo prispjeli na sjedenje moramo čitav rekjat naklanjati.

-Ako bi u toku namaza nastupila sumnja o tome da li se nalazimo na trećem ili četvrtom rekjatu postupit ćemo onako kao prevladava mišljenje. Ako se to pak rijetko događa onda je bolje ponoviti namaz.

-Sehvi sedždu treba učiniti radi zaboravljanja u namazu. Ona se sastoji u tome da nakon selama na desnu stranu ne predajemo i selam na lijevu stranu nego iz sjedećeg položaja učinimo još dvije sedžde i ponovno proučimo etehijatu , salavate, i dovu.

Ako se klanja u džematu ne treba činiti sehvi sedždu zbog vlastitog zaborava a ako imam učini dužni su sve musalije za njime ponoviti.

Sehvi sedžda se čini ako;

-izostavimo prvo sjedenje,

-izostavimo suru,

-izostavimo fatihu,

-proučimo suru pa fatihu.

Okolnosti koje kvare namaz

Namaz će biti pokvaren i treba ga ponoviti u sljedećim okolnostima:

-ako se progovori makar jedna riječ pa bilo to i nehotice,

-ako tražimo neko ovodunjalučko dobro npr., imetak, da se uda, oženi, zaposli isl.

-nasmijati se, jauknuti, glasno zaplakati,

iskašljavati se bez nužde,

-prsa od kible okrenuti,

-gubljenjem abdesta,

Ostali namazi

Pored osnovnih pet dnevnih namaza imamo i Vitr namaz, teravih namaz, džumu namaz , bajramski namaz, dženaze namaz.

Vitri namaz se klanja u kasne sate i za razliku od ostalih namaza on ima dva iftitahiri tekbira jedan na početku i jedan na trećem rekjatu koji se izgovara poslije proučene sure nakon čega slijedi Kunut-dova pa tek onda padanje na ruku. Izostavljanjem ove dove učinit će se sehvi sedžda.

Teravih namaz se obavlja u toku mjeseca ramazana i ima dvadeset rekjata i svi se klanjaju u džematu kao i vitr namaz.

Džuma namaz je fardil ajn i preča je od podne za ljude a klanja se petkom u podnevsko vrijeme. Da bi bila farz osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-muškarac (ženama nije preporučeno),

-slobodan,

-zdrav,

-siguran do džamije da ga neće netko napasti ili opljačkati.

Osoba koja obavi džumu namaz nije dužna klanjati podne namaz.

Džuma namaz se sastoji u tome:

–    da  se klanjaju četiri rekjata sunneta,

–         prouči mujezin ezan dok se imam penje na mimber,

–         da imam održi hutbu (govor),

–         da klanjaju dva rekjata za imamo u džematu.

Musalija će za vrijeme hutbe da šuti i sluša hutbu koju će imam proučiti.

Dužnosti imama kao Hatiba su:

-da je čist,

-da prouči dovu na vratima mimbera,

-da prouči dove prilikom penjanja na mimber(prvoj, trećoj, petoj,)

-da prouči hutbu na arapskom jeziku,

-da sjedne i prouči dovu između dvije hutbe,

-održi hutbu na materinjem jeziku,

-poslije hutbe da prouči dovu okrenut kibletu,

-prouči ajet za stupanje u namaz.

Džuma namaz je propisana kur’anskim 9 ajetom sure El-Džum’a koji glasi:

O vjernici kada se petkom pozovete na džumu namaz požurite  da spominjete i veličate Allaha, a ostavite trgovačke i druge poslove, to je za vas bolje i korisnije ako znate”

Bajram namaz


Bajram namaz je vadžib svim osobama kao i džuma. Muslimani imaju dva praznika i to ramazanski bajram i kurbanski bajram.

Bajram namaz se klanja odmah nakon izlaska sunca a sastoji se u tome:

-donese se prvi ifitahir i tekbir,

-prouči se subhaneke,

-prouče se tri tekbira ne vežući ruke,

-prouči se euza i bismilla,

-imam uči naglas fatihu i suru,

-obavi se ruku i sedžda,

-drugi rekjat, prouči se bismilla,

-imam uči bismilu i suru,

-prouče se tri tekbira,

-prouči se četvrti tekbir i ide se na ruku i sedždu,

-predaje se selam i uče se tekbir i tešrik sve dok se imam ne popne na mimber,

-imam održi hutbu-

-poslije hutbe ponovo se uče tekbiri sve dok se imam ne vrati za mihrab i tek tada se uči zikr i dova.

Dženaza namaz

Klanjati dženazu je fardil kifajje i sastoji se od četiri tekbira i jednog stajanja.

Nakon prvog tekbira prouči se  subhaneke s dodatkom ve dželesenauke, prouči se drugi tekbir i uči se salavati,  učini se treći tekbir i uči se dova, i na kraju prouči se četvrti tekbir spusti prvo desna ruka i preda selam na desnu stranu pa onda lijeva ruka i selam na lijevu stranu.

Dodatak o namazima

Namaski nijjet glasi:

Nevejtu en usallije lillahi te’ala salate(sunneti, fardi,):

–         fedžri,

–         zuhri,

–         ‘asri

–         magribi,

–         išai.

Edaen mustakbilel kibleti( iktedejtu bi hazel imami),(ene imamu limente biani džemat) Allahu ekber!!!

Džuma se zanijeti -džuma’ati,

Ramazanski bajram – ‘Idil fitri,

Kurbanski bajram- ‘Idil ‘adha,

Teravija –Teteravihi ‘išrine rekjaten.

Propisi vezani za dženazu i ukop mejta

Smrt je neizbježni čas koji čeka svakog čovjeka a u šerijatskom smislu važno je znati kako pokopati muslimana po fikhskim propisima.

Obredi oko mrtvaca

Sunnet je  čovjeka koji umre okrenuti na desnu stranu a može se povaliti i na leđa ali će mu se glava malo podići.

Sunnet je čovjeka na samrti poticati na izgovaranje kelimeišehadeta a to se čini indirektno učeći poluglasno u njegov prisutnosti ali nikako nagovarajući ga.

Kada čovjek umre naziva se mejtom i njemu će se učinuti sljedeće radnje;

-povezat će mu se vilica,

-zaklopiti oči,

-pokriti će se čaršafom,

-stavit će mu se nešto na stomak da se ne napuhuje,

Kupanje mrtvaca

Prilikom kupanja mrtvaca tj.za gasul važno je znati sljedeće:

-položit će se na tenšir ili nekakvu dasku koju je dobro malo okaditi tamjanom,

-pokriti će mu se stidna mjesta,

-skinuti će mu se odijelo i obaviti Istindža ako ima potrebe za to,

-uzet će se abdest bez ispiranja usta i nosa,

-saprat će se vodom i sapunom,

-kosa i brada će se oprati mirišljivim sapunom,

-povalit će se prvo na lijevu stranu da mu se opere desna strana a zatim obrnuto na desnu da mu se opere lijeva strana,

-mejt će se ispraviti i potrati po stomaku,

-pri pranju stidnih dijelova koristi se kakvom krpom,

-sva pranja vršiti po tri puta,

-posušiti mejta kakvom suhom krpom ili peškirom,

-na kraju lijepo ga je namirisati.

Najbolje je da mejta okupa rođak ili bližnji netko. Žena bi mogla za nevolju okupati umrlog muža a muž ženu ne bi.

Ukoliko žena umre u mjestu gdje su samo muškarci ili muškarac gdje su samo žene  mejt se neće kupati. Pripadnici druge vjere mogu okupati muslimana ali ima treba objasniti postupak.

Kefini

Mejta je farz zakopati u kefine. Kefine imamo tri vrste i to:

-kefini koji su sunnet,

-kefini koji mogu valjati,

-kefini za nuždu.

  • Kefini koji su sunnet kod muškaraca se sastoje iz tri dijela i to:

-košulja koja seže od vrata do nogu,

-čaršafa koji sežu od glave do pete tzv. IZAR,

-čaršaf kojim se mejt može omotati cio  od glave do pete tzv.LIFAFE.

Kefini koji su sunnet za žene se sastoje iz pet dijelova i to:

-košulje,

-izara,

– lifafe,

-podvezače za kosu,

-čaršafa širokog najmanje 2-3 podlanice kojom se umrloj osobi povezati  prsa.

  • Kefini koji mogu valjati sastoje se kod muškarca od izara  i lifafe, a kod žena od izara, lifafe i podvezače.
  • Kefini za nuždu su oni kefini koji se imaju.

Način umotavanja mejta

Kada se mejt okupa treba ga umotati u kefine. Prilikom umatanje u kefine slijediti ćemo sljedeća pravila:

-najprije se prostre lifafa,

-po lifafu se prostre izar,

-na mejta navučemo košulju,

-polegnemo mejta na prostrte čaršafe,

-prvo prebacimo desnu stranu izara pa onda lijevu tako da umotamo mejta njime,

-i sa lifafom učinimo isto,

ako se plašimo da će se razmotati mogu se kefini i svezati.

Kod žena ako su kose duge razdvojit će kosu u dva dijela i pustiti niz prsa po košulji pa tek tada staviti podvezaču i umotati u izar i lifafu.

Oglasi