Fikh

Fikh

Fikh je nauka koja pretresa sve postupke punoljetnih ljudi sa šerijatskog gledišta i određuje da li se neko djelo po vjerskim normama mora ili ne mora izvršavati, smije ili ne smije izvršavati ili je neko djelo pohvalno ili ružno činiti.

Fikhska nauka se dijeli u principu na četiri glavna dijela:

Ibadat

-Munakehat

-Feraid (Muamelat)

-Ukubat

Šerijat je islamski zakon o uređenju islamskog društva i on sadrži skup propisa po kojima se muslimani vladaju s ciljem da ostvare sreću i zadovoljstvo na ovom i na budućem svijetu(Ahiretu).

Osnovni izvori u šerijatu su Kur’an i sunnet.

Pored ovih osnovnih izvora postoje još i idžma i kijjas.

Edilei šerijje su osnove fikha a čine ga :Kur’an, Sunnet, Idžm’a, Kijjas.

Ahkami šerijje su dužnosti koje po važnosti dijelimo na :Vudžub, Haram, Mubah, Mendub i Mekruh.

Edilei šerijje

Osnove fikha dijelimo po važnosti na sljedeće:

  • Kur’an- to je Božja objava objavljena posljednjem poslaniku Muhammedu a.s. preko meleka Džibraila ili na neki drugi način, cijelom čovječanstvu.
  • Sunnet- je sve ono što je Božiji poslanik Muhammed a.s. radio, rekao da se radi ili šutnjom odobrio da se čini.
  • Idžm’a- je jednoglasno rješenje nekog šerijatskog pitanja od strane cjelokupne uleme jednog vremena.
  • Kijjas-  je donošenje nekog rješenja na osnovu analogije.

Ahkami šerijje

Ahkami šerijje  su šerijatski postupci koji se čine i po važnosti se dijele na:

  • Vudžub- radnje koje se obavezno trebaju činiti a nazivaju se još i Fardovi i kao takvi dijele se na:-

-Fardil ajn- dužnosti koje se odnose na pojedinca npr. namaz, post, isl.

-Fardil kifaje- dužnosti koje se odnose na zajednicu ili džemat pa ako jedna skupina ljudi izvrši sa ostalih spada odgovornost a ako nitko ne izvrši svi su grješni npr. dženaza, džihad isl.

  • Haram-radnje koje su strogo zabranjene i kojih se treba kloniti npr. konzumiranje alkoholnih pića i sl.
  • Mubah – su radnje koje se mogu činiti bez ikakvog opterećenja o važnosti kao npr. otići na izlet, isl.
  • Mendub- su radnje koje je lijepo činiti (pranje zubi),
  • Mekruh-su radnje koje je ružno činiti (jesti luk petkom prije džume).

Sunnet možemo podijeliti na:

-Sunneti huda-to su postupci i djela koja je Muhammed a.s. redovito radio npr. klanjanje u džemat i

-Sunneti zaide- su one radnje iz života  Muhammeda a.s. koje se tiču običaja jedenja, odnosa među ljudima i sl.

-Mustehab je ono što je Muhammed a.s. rijetko radio ali je za to rekao da je lijepo raditi(klanjati ikindijski sunnet).

Mekruh možemo podijeliti na:

–         Mekruhi tahrimen-su djela koja su bliska haramu to je npr. gomilanje hrane u vrijeme oskudice radi skuplje prodaje,

–         -Mekruhi tenzihen- su manje ružna djela kao npr. jesti lijevo rukom isl.

Oglasi