Nove hutbe 2016

Hvala Allahu, dž.š., Koji je dobro obaviješten o Svojim robovima i koji sve vidi.

Neka je najljepši salavat i selam na Muhammeda a.s., ehlil bejt i ashabe.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i svjedočim da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov rob i poslanik.
Draga braćo Allah u Kur’anu kazuje:

Reci: “O ljudi, Istina vam dolazi od Gospodara vašeg, i onaj ko se uputi Pravim putem – uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stranputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik.”
(Junus, 108.)

Od svojih smo roditelja naslijedili, ali i dragovoljno prihvatili  Islam kao svoju vjeru, kao način života.
Ja uživam u svojoj vjeri; uživam u Islam, uživam i u ibadetu Allahu nekada je to uživanje veće a nekada manje, a različiti su vidovi i oblici ibadeta.
Vjera mi daje smisao u ovom prolaznom i neizvjesnom zemaljskom životu, vjera mi nudi smirenost, sabur, razumjevanje smisla života  i  nudi mi spas. Volio bih da svaki čovjek, a posebno svaki moj džematlija  iskreno prihvati Islam i po islamskim propisima svoj život uskladi, ali sam takođe svjestan da tako neće biti.
Ni za svoje bližnje nisam siguran, ni za rodbinu a kamoli za ostali svijet.

Imamo primjer u Allahovom poslaniku Nuhu a.s., čiji su sin i supruga umrli kao nevjernici; da nas Allah sačuva takvog iskušenja, jer nema većeg gubitka nego da osoba napusti ovaj svijet bez tewhida/ispravne vjere u samo Jednoga Boga-Allaha Milostivog.
Poslanici su mogli, kao što nam i citirani Ajet kazuje, samo pozivati ka Istini, a samo Allah, dž.š., upućuje ljudsko srca na Pravi put.
Međutim na jedan izvjestan način, svi imamo priliku da budemo upućeni a za to je potrebna volja, znanje, htjenje i puno iskrenih dova!

Nažalost, mnogo je onih koji su islam rođenjem naslijedili i to je sve što imaju od Islama a neki su Islam kasnije kroz život odbacili, zanemarili, zaboravili, izdali,  te zamijenili za sitni i prolazni dunjalučki interes u pokušaj uklapanja u savremene svjetske trendove.

S druge strane, imamo muslimana, praktičnih vjernika, pravih zaljubljenika u Kur’an i Sunnet, koji su rođeni kao nemuslimani, ali nakon što su na pravi način islam upoznali, dragovoljno su ga prihvatili te postali bolji  muslimani od mnogih koji su islam dobili rođenjem.
Braćo živiti možemo kako hoćemo, Allah nam je da pravo na to ali zato ima i odgovornost ali je i rekao da je život po Kur’anu i sunnetu, život u Islamu, po šerijatu jedini ispravni put življenja-
U suri En’am kaže Allah dž.š.:

«I doista ovo je pravi put Moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; – eto to vam On naređuje, da bi ste se grijeha klonili.» (El-En’am, 153)

Muslimani u svome zemaljskom životu mogu izgubiti i imetak, i zdravlje, i porodicu, i položaj, i domovinu pa i život  ali vjeru ne smiju!
Jedino sa vjerom (IMANOM) život ima smisla; bez vjere čovjek je samo prazna ljuštura, kao orah bez jezgre, običan komad krvi i mesa!

Braćo, Islam nije ideologija, Islam nije ni običaji kako su živili naši predhodnici, islam nije ni folklor ili nešto slično!!!
Islam je vjera i način života!!!
Jedinu tačnu mjeru i ravnotežu među brojnim ljudskim potrebama daje Islam. Islam uređuje našu vertikalu ( vezu sa Stvoriteljem svih svjetova) i
Islam uređuje našu horizontalu (vezu sa stvorenjima na ovom svijetu).
Braćo Islam je  vjera svih poslanika i način njihovog života pa neka bude i tvoja vjera Islam.
Allah u Kur’anu kaže:”INNE DINE INDALLAHIL ISLAM
zaista kod Allaha jedina priznata vjera je – Islam
.

Za one koji neće i ne žele da žive po islamu Allah poručuje:

Onaj ko žali neku drugu vjeru osim  Islama neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati”. (Kur’an ; Al – Imran 85. ajet)

 

 

Završit ću ovu hutbu 136 ajetom iz sure El Bekare .
U tom ajetu Allah kaže:

“Recite:” Mi vjerujemo u Allaha i u ono sto se objavljuje nama, i u ono sto je objavljeno Ibrahimu i Ismailu, i Ishaku i Jakubu, i unucima, i u ono sto je dato Musau i Isau, i u ono sto je dato Vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike medu njima, I mi smo Muslimani”. (Kur’an El – Bekare 136. ajet)
Molim Allah da nas učvrsti na pravom putu, oprosti grijehe i da bude zadovoljan sa nama kao muslimanima i muslimankama.

Molim Allah  da bolesnima podari zdravlja, siromašnima nafake i da među muslimanima vlada međusobno poštovanje i iskrena ljubav u ime Allaha.
AMIN; AMIN; AMIN; Ja Rabbel alemin.

Oglasi