Pitanja i odgovori iz istorije islama

1.Kako su živjeli arapi prije Islama?
Arapi prije Islama su jeli meso uginulih životinja, pili alkohol, žensku djecu živu zakopavali, činili blud itd.

2.Kada i gdje je rođen Muhammed a.s.?
Muhammed a.s. je rođen 12. rebiu-l-evvela 571. godine u Mekki.

3.Kako mu je bilo ime roditeljima i kada su umrli?
Ocu mu je bilo ime Abdullah, a umro je dva mjeseca prije njegovog rođenja, a majci Amina, a umrla je kada je njemu bilo šest godina.

4.Kod koga je živio poslije majčine smrti?
Poslije majčine smrti Muhammed a.s. je živio kod dede Abdul-Mutalliba, a nakon njegove smrti, kod amidže Ebu Taliba.
.

5.Zbog čega je prozvan El-Emin?
Prozvan je El-Emin zbog toga što je bio vjeran, puzdan i povjerljiv.

6.Kad i sa kim se oženio Muhammed a.s. i koliko su imali djece?
Muhammed a.s. se oženio u dvadeset i petoj godini sa uglednom udovicom Hatidžom r.a. i imali su šestero djece: dva sina, Kasima i Abdullaha i četiri kčerke: Zejnebu, Rukaju, Umi Kulsum i Fatimu.

7.Je li Muhammed a.s. imao još djece?
Muhammed a.s. je imao još sina Ibrahima od druge žene (Marije).

8.Kada i gdje je primio prvu objavu i ko su prvi muslimani?
Prvu objavu je primio u 40. g. života na brdu u pečini Hira, a prvi muslimani su bili njegova žena Hatidža, njegov amidžić Alija, Ebu-Bekr es-Siddik, i oslobođeni rob Zejd ibn Haris.

9.Kako se zove godina u kojoj je umrla haz. Hatidža i Ebu Talib r.a.?
Ta godina se zove Senetul-huzn, godina tuge.

10.Koliko je trajalo tajno pozivanje u Islam?
Tajno pozivanje u Islam trajalo je tri godine.

11.Kuda su iselili muslimani prije hidžre u Medinu?
Prije hižre u Medinu muslimani su dva puta selili u Abesiniju.

12.Kada je bila Hidžra i kuda je Muhammed, a.s., preselio iz Mekke?
Hidžra je bila 622. g. Muhammed a. s. je preselio iz Mekke u Medinu.

13.Ko je učinio hidžru sa Muhammedom, a.s.?
Hidžru je sa Muhammedom, a. s., učinio Ebu-Bekr Es-Sidik r.a..

14.Kako se zove brdo i pećina gdje su se krili Muhammed a. s. i Ebu Bekr r.a.?
Brdo i pećina gdje su se krili Muhammed a.s. i Ebu bekr zove se Garus-Sevr.

15.Kako se zove mjesto gdje je Poslanik a.s. stigao i sagradio prvu džamiju?
Mjesto gdje je Poslanik, a.s. stigao i sagradio prvu džamiju i klanjao prvu džumu zove se Kuba.

16.Koje su poznate bitke u Historiji islama?
Poznate bitke u Historiji islama su: bitka na Bedru, Uhudu, Hendeku, bitka za Oslobođenje Mekke, bitka na Hunejnu i na Tebuku.

17.Kad je bila bitka na Bedru?
Bitka na Bedru je bila 624. god. tj. 2. god. po hidžri. U toj bitci muslimani su pobijedili. Poginulo je 14 muslimana, a 70 mušrika, i 70 ih je zarobljeno.

18.Kad je bila bitka na Uhudu?
Bitka na Uhudu je bila 625. g. tj. 3. g. po hidžri. Mušrici su krenuli sa 3.000 boraca, da se osvete za bitku na Bedru, i u podnožju brda Uhud porazili su muslimane zato što su strelci napustili svoje položaje. Na Uhudu je poginulo 70 muslimana i vojskovođa haz. Hamza r.a..

19.Kako se zvao čovjek koji je na Uhudu ubio haz. Hamzu, r. a.?
Čovjek koji je na Uhudu ubio Hamzu, r.a. zvao se Vahši.

20.Kad je bila bitka na Hendeku?
Bitka na Hendeku je bila 5. g. po hidžri. 1o.ooo mušrika je krenulo da napadnu Muhammeda a.s. i muslimane u Medini. Muhammed a.s. sa 3.ooo boraca su, na prijedlog Selmana Farisije, iskopali rovove oko Medine i uspješno se odbranili od mušričke vojske.

21.Kad je bilo Oslobođenje Mekke?
Oslobođenje Mekke je bilo 20. ramazana 630. g. tj. 8. g. po hidžri. 1o.ooo muslimanskih boraca je ušlo u Mekku i bez borbe je zauzeli.

22.Kad je bila bitka na Hunejnu?
Bitka na Hunejnu je bila 630. g. tj. 8. g. po hidžri, nakon oslobođenja Mekke. Muslimani su u ovoj bici zarobili oko 6.000 ljudi, 24.000 deva, 40.000 ovaca i 4.000 oka srebra.

23.Kad je bila bitka na Tebuku?
Bitka na Tebuku je bila 9. god. po hidžri protiv Vizantije. Kada su vizantinci čuli za dolazak silne muslimanske vojske, napustili su položaje i razbježali se.

24.Kad je bio Poslanikov Oprosni hadž?
Poslanikov Oprosni hadž je bio 632. g. tj. 10. g. po hidžri.

25.Koji je posljednji ajet objavljen Muhammedu, a.s.?
Posljednji ajet objavljen Muhammedu, a.s. bio je: “El-jevme ekmeltu lekum dinekum…” što znači: “Danas sam vam usavršio vašu vjeru”…

26.Kada je Božiji poslanik Muhammed s.a.v.s. preselio na Ahiret?
Božiji poslanik Muhammed a.s. je preselio na Ahiret 12. rebiul-evvela, 11. god. po hidžri – tj. Juna 632.god u Medini.

27.Kako se zove turbe u kojem je pokopan Muhammed, a. s.?
Turbe u kojem je pokopan Muhammed a.s. zove se Revdai-mutahhera.

28.Ko su bili halife poslije Muhammeda a.s.?
Halife poslije Muhammeda a.s. su bili:
1. Ebu Bekr es-Siddik, koji je vladao dvije godine, od (632 – 634)
2. Omr ibn Hattab el-Faruk, koji je vladao deset godina, od (634 – 644)
3. Osman ibn Affan, koji je vladao dvanaest godina, od (644 – 656)
4. Alija ibn Ebi Talib, koji je vladao pet godina, od (656 – 661)

29.Šta znaš o haz. Ebu Bekru r.a.?
Ebu Bekr es-Sidik (632 – 634) je vladao 2. g. tj. od 11. – 13. g. po hidžri. Proširio je granice islamske države do Sirije i Iraka. Haz. Ebu Bekr je preselio na Ahiret, 13. g. po hidžri tj. 634. g. po Isau, a.s., a ukopan je pored Poslanika a.s. u Poslanikovoj džamiji u Medini.

30.Koga je Muhammed a.s. odredio za vojskovođu u pohodu na sirijsku granicu?
U pohod na sirijsku granicu Muhammed a.s. je postavio mladog, ali sposobnog vojskovođu Usame ibni Zejda.

31.Protiv koga je bila bitka na Jemami?
Bitka na Jemani je bila protiv lažnog poslanika Musejlime iz plemena Benu Hanife.

32.Koji je muslimanski vojskovođa porazio Musejlimu?
Muslimanski vojskovođa Halid ibni Velid je u bitci na Jemami porazio Musejlimu i njegovih 40.000 pristalica.

33.Koliko je poginulo hafiza u bitci na Jemami?
U bitci na Jemami poginulo je oko 7o hafiza.

34.Na čiji prijedlog je nakon te bitke Ebu Bekr sabrao Kur’an u jednu zbirku?
Nakon bitke na Jemami, na prijedlog Omera r.a., Ebu Bekr r.a. je sabrao Kur’an u jednu zbirku koja se zove Mushaf.

35.Na čemu je bio pisan Kur’an?
Kur’an je bio pisan na komadima kože, kamenim pločicama i palminom lišću.

36.Protiv koga je bila bitka kod Jermuka?
Bitka kod Jermuka je bila protiv Bizantije koja je pretrpjela težak poraz, iako je brojčano bila četiri puta jača. Dok se još vodila bitka na Jermuku, došla je vijest da je umro halifa Ebu Bekr i da je za novog halifu izabran hazr. Omer r.a..

37.Šta znaš o haz. Omeru r.a.?
Omer el-Faruk (634-644) je vladao 10 g. tj. od 13. – 23. g. po hidžri. Osvojio je Perziju, Palestinu i Egipat. Prvog muharrema, 16. god. po hidžri, haz. Omer uvodi hidžretski kalendar, po kome je 1. muharrem prvi dan u hidžretskoj godini. Omera je ubio Perzijanac, Firuz ebu Lu’lu. Tijelo mu je ukopano pored Muhammeda a.s. i haz. Ebu Bekra u Poslanikovoj džamiji u Medini.

38.Šta znaš o haz. Osmanu r. a.?
Nakon smrti haz. Omera r.a., izabran je haz. Osman r.a. (644- 656) On je bio jedan od prvih muslimana, veoma pobožan, blag i vrlo darežljiv čovjek. Na prijedlog haz. Huzejfe, naredio je da se umnoži Kur’ana, što je povjerio posebnoj komisiji, koju su sačinjavali: 1. Zejd ibni Sabit, 2. Zejd ibni As, 3. Abdullah ibni Zubejr, i 4. Abdullah ibn Haris. Umnožene primjerke Mushafa halifa je poslao u Mekku, Basru, Kufu i Damask. Haz. Osman r.a. je ubijen u svojoj kući dok je učio Kur’an.

39.Šta znaš o haz. Aliji Ebu Turab r.a.?
Nakon ubijstva haz. Osmana r.a., hilafet je preuzeo haz. Alija r.a., (656 – 661). Bio jedan od prvih muslimana, hrabar junak i vrstan alim. Ubio ga je u Kufi na sabah-namazu Abdurrahman Muldžem el – Hamiri.

40.Ko su Haridžije?
Haridžije su protivnici haz. Alije r.a. i pojavili su se za vrijeme njegovog hilafeta.

41.Kada je i gdje je bila bitka oko deve – “Vek’atul-džemel”?
Bitka “Vek’atul-džemel”, bitka oko deve, dogodila se u blizini Basre 656. god. Haz. Aiša r.a. se suprotstavila izboru haz. Alije za halifu te je sa svojim pristalicama krenula protiv njega. U toj neželjenoj bitci kod Basre, haz. Alija je pobjedio njene pristalice i haz. Aišu je s počastima otpremio u Medinu.

42.Ko su Emevije?
Emevije su nastale od Muavije koji nije priznavao Aliju r.a. Prijestonica Emevija je bio grad Damask. Emevije su bili na vlasti sve do 750. god. tj. 89. god. Izredalo se 14 halifa, a najznačajniji među njima je bio Omer ibn Abdul-Aziz. Za vrijeme Emevija zauzeta je Španija i Portugalija, a napadane su Francuska i Carigrad. Španiju je osvojio 711. god. Tarik ibni Zijad, a godinu dana kasnije zauzeo je i Portugaliju.

43.Ko su Abasije?
1. prvo razdoblje.
Abasije su dinastija koja je preuzela vlast od Emevija 75o. g. po Isau a. s. Prijestonica Abasija je postala Hašimija, a kasnije Bagdad, čije je temelje postavio halifa Džafer-el Mensur. Abasije su vladali do 847. god. a najznamenitiji halifa iz te dinastije je Harunur-Rešid.
2. drugo razdoblje.
U razdoblju od 747. – 946. god. jača vlast vojskovođa Turaka a slabi vlast halifa.
3. treće razdoblje.
U razdoblju od 946. – 1055. god. uticaj halifa na vlast je skoro sasvim opao. Vladali su Buvejhije koji su bili šiije.
4. četvrto razdoblje
U četvrtom razdoblju od 1055. – 1194. god. vlast preuzimaju Turci – Seldžuci, koji su vratili ugled i vlast halifama.
5. peto razdoblje
U petom razdoblju od 1194. – 1258. god. dolazi do provale Mongola, pada Bagdada i ubijstva halife El-Musta’sima.
Ko su Mongoli?
Mongoli su narod koji je preuzeo vlast od Abasija. Njihova osvajanja počinju 1214. god. po Isau a.s.. Vrhovni vođa svih Mongola zvao se Džin-Kis-Kan.

44.Ko su Osmanlije?
Osmanlije su Turci kojima pripada važno mjesto u Historiji islama. Osvojili su Malu Aziju, a zatim 1354. god. ušli u Evropu. Za kratko vrijeme vladali su Balkanom, Madžarskom, Rumunijom i dr.

45.Kada je Islam došao u naše krajeve?
Islam je došao u naše krajeve za vrijeme osvajanja Sultana Mehmeda Fatiha, koji je sa svojom vojskom 1463. god. Ušao u Bosnu, došao do Jajca i tu su Bogumili, prihvatili Islam.

46.Koji je najznamenitiji namjesnik Bosne iz tog vremena?
Najznamenitiji namjesnik Bosne iz tog vremena je Gazi Husrev-beg. Njegov vakuf je Begova džamija, Biblioteka i Medresa koja neprestano radi od 1537. god..

47.Koji je najznamenitiji vezir Bosne iz tog vremena?
Najznamenitiji vezir iz tog vremena je Mehmed Paša Sokolović.

49.Šta je Vakuf?
Vakuf je imovina koja se u ime Allaha dž.š pokloni za potrebe Islamske zajednice.

50.Koje su džamije porušene u toku agresije na BiH?
U toku agresije na BiH-u porušene su sljedeće džamije:
1. Aladža džamija u Foći,
2. Sultan Esme džamija u Jajcu,
3. Ferhadija i Arnaudija džamije u Banja Luci,
4. Karadžoz-begova džamija u Mostaru,
5. Emin Turhan-begova džamija u Ustikolini i td.

51.Koje su najznačajnije godine u Historiji Islama?
Najznačajnije godine u Historiji Islama su:
571. po Isau a.s. – rođen je Muhammed a.s.,
610. po Isau a.s. – bila je prva Objava,
621. po Isau a.s. – bio je Poslanikov Mi’radž,
622. po Isau a.s. – bila je Hidžra.
629. po Isau a.s. – zauzet Hajber,
630. po Isau a.s. – bilo oslobođenje Mekke.
632. po Isau a.s. – umro poslanik Muhammed a.s..
634. po Isau a.s. – bila je bitka na Jermuku.

52.Ko je osvojio i zauzeo Carigrad i Bosnu?
Carigrad i Bosnu je osvojio sultan Mehmed – Fatih.

53.Kako se zove glavna vjerska institucija muslimana u BiH?
Glavna vjerska institucija muslimana u u BiH se zove Rijaset.

54.Ko je u ovom trenutku na čelu Islamske zajednice?
Na čelu Islamske zajednice u ovom trenutku je Dr. Mustafa ef. Cerić.

55.Kroz koja tijela su organizirani muslimani u Islamskoj zajednici u BiH?
Muslimani BiH su organizirani u Islamskoj zajednici kroz Džemat, Medžlis, Muftiluk i Rijaset.

56.Koliko ima muftiluka, koji su, i kako se zovu sadašnje muftije?
Muftiluka ima osam a to su:
1. Sarajevsko muftijstvo – muftija je Husejn-ef. Smajić,
2. Zeničko muftijstvo – muftija je Ejub-ef. Dautović,
3. Travničko muftijstvo – muftija je Nusret-ef. Avdibegović,
4. Mostarsko muftijstvo – muftija je Seid-ef. Smajkić,
5. Bihaćko muftijstvo – muftija je Hasan-ef. Makić,
6. Goraždansko muftijstvo – muftija je Hamed-ef. Efendić,
7. Tuzlansko muftijstvo – muftija je Husejn-ef. Kavazović, i
8. Banjalučko muftijstvo – muftija je Edhem-ef. Čamdžić.

57.Koje imaju medrese i kako se zovu?
1.Gazi hurev-begova medresa u Sarajevu.
2.Behrem-begova medresa u Tuzli.
3.Karađoz-begova medresa u Mostaru
4.Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
5.-Medresa Osman ef. Redžović u Visokom
6.Medresa „Džemaludin Čaušević“ u Cazinu

Oglasi