Pitanja i odgovori iz islamskog vjerovanja

ISLAM
1. Kako se zove naša vjera?
Naša vjera se zove Islam.

2.Šta je Islam ?
Islam je vjera koju je Allah dž.š. objavio preko svojih poslanika cijelom čovječanstvu.

3.Šta znači Islam ?
Islam znači dragovoljno se predati Allahu dž.š. u svakoj misli, osjećanju i poslu.
Islam znači pokornost Allahu dž.š..

4. Šta smo mi po vjeri?
Mi smo po vjeri muslimani i muslimanke.

5.U čemu se sastoji ta pokornost ?
Ta pokornost se sastoji u vjerovanju u Allaha dželle šanuhu, izvršavanja svih islamskih propisa i dužnosti i lijepom islamskom vladanju i ponašanju.

6.Šta uči islam?
Islam uči da postoji samo jedan Bog, Allah, koji sve stvara, održava i rastvara.
Islam uči da postoji materijalni i duhovni svijet i da pored ovog prolaznog života postoji vječni život poslije smrti, Ahiret, i Sudnji dan, kada će ljudi pred Allahom dž.š. polagati račune za svoja dijela.
Islam vodi napretku i sreći čovječanstva, a njegovi propisi i načela važe za sve prostore, vremena i prilike.
Islam naredjuje sve što je dobro i korisno, a zabranjuje sve što je štetno

7. Čime iskazujemo pripadnost islamu?
Pripadnost islamu iskazujemo izgovaranjem kelime i šehadeta.
8. Kako glasi kelime i šehadet?
Kelime i šehadet glasi: «Ešhedu en la ilahe illellah ve ešhedu enne muhammeden ‘abduhu ve resuluhu».

9. Šta to znači?
To znači: «Ja srcem vjerujem a jezikom očitujem da je samo Allah Bog i da je Muhammed a. s. Božji rob i Poslanik».

9.Čime počinjemo svaki dobar posao?
Svaki dobar posao počinjemo Bismillom.

10. Kako glasi bismillah?
Bismillah glasi ovako: «Bismillahi rrahmani rrahim».

11. Šta to znači?
Bismila znači: «U ime Boga Milostivog, Samilosnog»!

12.Šta je lijepo poslije Bismille proučiti?
Poslije Bismille lijepo je proučiti Rabbi jessir.

13.Kako glasi Rabbi jessir?
Rabbi jessir glasi: RABBI JESSIR VE LA TUASSIR RABBI TEMMIM BIL HAJR AMIN!

14.Šta znači Rabbi jessir?
Rabbi jessir znači: BOŽE OLAKŠAJ, A NE OTEŽAJ, BOŽE, ZAVRŠI SA DOBRIM! AMIN!

15.Šta još znači Bismilla ?
Bismilla znači da se mi odlučujemo da svaki svoj čin uradimo misleći na Allaha dž.š. i moleći Ga da nam pomogne.

16.Kojji su svakodnevni poslovi kod kojih trebamo izgovoriti Bismillu?
Svakodnevni poslovi prije kojih treba izgovoriti Bismillu su sljedeći:
kada peremo ruke i umivamo lice,
kada pristupamo objedu,
kada učimo Kuran,
kada radimo školski zadatak,
kada polazimo od kuće na ulicu ili na posao,
kada radimo bilo koji posao u radionici ili na polju …
U ovim i sličnim poslovima Bismillom spominjemo Boga i molimo Ga da nam da snagu i razum da započeti posao sretno završimo, jer naš život, snaga i razum zavise od Njega.

16. Ko nas navraća na loša djela?
Na loša djela navraća nas prokleti šejtan.

17. Kako se možemo zaštiti od prokletog šejtana?
Možemo se zaštiti učenjem Euzu billahi.

18. Kako glasi Euzu billah?
Euzu billahi glasi: «Euzu billahi mine ššejtani rradžim».

19. Šta to znači?
To znači: «Tražim zaštitu kod Allaha od prokletog šejtana».

20.Šta je Selam ?
Selam je islamski pozdrav kojim muslimani medjusobno pozdravljaju jedni druge.

21.Kako se naziva selam ?
Selam se naziva rijecima: ESSELAMU ALEJKUM ili SELAMUN ALEJKUM.

Što znaci: MIR I SPAS BOŽIJI ŽELIM VAMA.
Na selam se odgovara rijecima: ALEJKUMU SELAM
sto znaci: I JA VAMA MIR I SPAS BOŽIJI ŽELIM
a može se dodati na ovo i: VE RAHMETULLAHI VE BERAKATUHU.

22.Kome se i kada naziva selam ?
Selam se naziva:
-poznaniku, prijatelju i rođaku muslimanu,
-kada ulazimo u kuću, ili kada izlazimo iz kuće i
-kada dolazimo u društvo ili odlazimo iz društva.

23.Koliko ima din-islamskih šarta ?
Din-islamskih šarta ima trideset i tri, i to:
ŠEST IMANSKIH
PET ISLAMSKIH
ČETIRI ABDESKA
TRI TEJEMUMSKA
TRI GUSULSKA i
DVANAEST NAMASKIH.

24. Šta znači riječ iman?
Riječ iman znači vjerovanje.

25. Koji su glavni temelji islamskog vjerovanja – imanski šarti?
Glavni temelji islamskog vjerovanja – imanski šarti su:
– Amentu billahi, ja vjerujem u Boga dž.š.,
-Ve melaiketihi, ja vjerujem u Božije meleke,
-Ve kutubihi, ja vjerujem u njegove kitabe – knjige,
-Ve rusulihi, ja vjerujem u Njegove poslanike – pejgambere,
-Vel-jevmil-ahiri, ja vjerujem u Sudnji dan – Kijametski dan,
-Ve bil-kaderi hajrihi ve šerrihi minellahi te’ala, ja vjerujem da sve što se zbiva i događa biva s Božjom voljom i određenjem.
Temeljne istine vjere odnosno IMANSKE šarte treba znati i čvrsto u njih vjerovati.

26. Ko je Allah?
Allah je Stvoritelj svega i On je naš Gospodar.

PRVI IMANSKI ŠART
27.Koja je prva temeljna istina vjere ?
Prva temeljna istina vjere je: AMENTU BILLAHI
što znači: JA VJERUJEM U BOGA, ALLAHA DŽELLE ŠANUHU.
Sve što vidimo na zemlji i na nebu skladno je i lijepo uređeno. Sve se razvija i kreće u podpunom skladu i savršno tačno; ništa nije slučajno.
Razmišljanje o redu u prirodi dovodi nas do vjerovanja da postoji Bog koji vlada cijelim svijetom.
Proučavanje prirode i pojava u njoj dovodi nas do saznanja da postoji Stvoritelj koji sve zna i može. Taj Stvoritelj je Allah dželle šanuhu.

28.Kako vjerujemo u Allaha džellešanuhu ?
U Allaha vjerujemo na osnovu Njegovih svojstava ili šifata spomenuti.

29.Kako glase Božija svojstva?
Božija svojstva ima četrnaest, a to su:
1. Vudžud – Bog ima i postoji,
2. Vahdanijjet – Bog je jedan i jedini,
3. Kidem – Bog je oduvijek jer nije postao,
4. Beka – Bog je zauvijek jer Ga neće nestati,
5. Muhalefetun lil-havadisi – Bog nije ničemu sličan,
6. Kijamun binefsihi – Bog Sam po Sebi opstoji,
7. Hajat – Bog živi svojim vječnim životom,
8. ’Ilm – Bog sve zna,
9. Sem’ – Bog sve čuje,
10. Besar – Bog sve vidi,
11. Iradet – Bog sve svojom voljom čini,
12. Kudret – Bog je svemoćan,
13. Kelam – Bog govori Svojim božanskim govorom,
14. Tekvin – Bog sve stvara, uzdržava i rastvara.

DRUGI IMANSKI ŠART
30.Koja je druga temeljna istina vjere ?
Druga temeljna istina vjere je VE MELAIKETIHI
što znači: JA VJERUJEM U BOŽIJE MELEKE.

31.Ko su Božiji meleki ?
Božiji meleki su razumna duhovna bića koja su stalno u službi Allahu džellešanuhu.

32.Koji su najpoznatiji meleki?
Najpoznatiji meleki su:
1. Džebrail – donosio objave poslanicima a.m.s.,
2. Azrail – vadi duše i usmrćuje ljude i džinne,
3. Mikail – zadužen za pojave na dunjaluku.
4. Israfil – će puhnuti u sur – rog i najaviti propast ovoga svijeta,
5. Kiramen katibini – pišu ljudska djela,
6. Munkir i Nekir – ispituju čovjeka u kaburu,
7. Malik – čuvar Džehennema i
8. Ridvan – čuvar Dženneta.

33.Kakve dužnosti imaju meleki ?
Meleki prenose Božije objave ljudima, pišu njihova djela, donose im dobre misli i izvršavaju ostale Allahove odredbe sa zadovoljstvom i poslušno.
Koji su najpoznatiji meleki ?
Meleka ima vrlo mnogo a najpoznatiji su :
Džebrail – koji ima ulogu da prenosi od Boga Objavu poslanicima,
Azrail – ima ulogu da rastavlja dušu od tijela u času smrti sa drugim za to određenim melekima,
Mikail – sa drugim melekima vrši određene dužnosti u prirodnim pojavama i pomjenama kao što su strujanje vjetrova , kretanje oblaka, padanje kiše, listanje, rast i sazrijevanje bilja, itd,
Israfil – ima zadaću da najavi prestanak života na zemlji (Posljednji dan) i ponovno oživljenje (Sudnji dan),
Kiramen-katibini – su meleci koji prate čovjeka, donose mu dobre misli i pišu njegova djela,
Poznati su i Munkir i Nekir, oni zu zaduženi za ispitivanje u kaburu.

34.Šta su šejtani ?
Šejtani (đavoli) su druga duhovna bića koja čovjeku donose zle misli i navode ga na grijeh. Šejtan je uistinu čovjeku veliki neprijatelj.

35.Kako se utječemo Allahu džellešanuhu od prokletog šejtana ?
Allahu džellešanuhu se utječemo od šejtana savršenim riječima koje glase: E’UZU BIL’LAHI MINE ŠŠEJTANI RRADŽIM
što znači : UTJEČEM SE ALLAHU OD PROKLETOG ŠEJTANA.

36.Šta su džinni?
Džini su su također duhovna nevidljiva bića, stvoreni od žari vatre i ima ih vjernika i nevjernika.

TREĆI IMANSKI ŠART (IMANSKI ŠART)
37.Kako glasi treći imanski šart, odnosno temeljna istina jere ?
Treći imanski šart glasi: VE KUTUBIHI,
što znači: JA VJERUJEM U BOŽIJE KITABE- OBJAVE.

38.Koliko je bilo Božijih kitaba?
Božjih kitaba je bilo 104. Četiri velika kitaba i 100 malih – suhufa. U njima su upute, savjeti, mudrosti i propisi o životu ljudi.

39.Šta su Božiji kitabi ?
Božije knjige (kitabi) su Božije objave koje su ljudima prenosili Božiji poslanici.
U Božijim kitabima sadržane su upute, savjeti i propisi o životu ljudi i obavljanja vjerskih dužnosti koje je Allah dž.š. tokom povijesti slao narodima da ih opomene i odvrati od loših dijela i nasilja koja su uništila mnoge civilizacije.

40.Koja je naša Božija knjiga (kitab) ?
Naša Božija knjiga (kitab) je zvišeni Kur’an koji je dostavljen Muhammedu alejhisselam da bude putokaz ljudima kako bi bili sretni na ovom i na budućem svijetu kao posljednja objava za sva buduća vremena i prostore do Sudnjeg dana.

41.Koji su nam kitabi poznati ?
Poznata su nam četiri velika kitaba :
1. TEVRAT – objavljen Musau, alejhisselam,
2. ZEBUR – objavljen Davudu, alejhisselam,
3. INDŽIL – objavljen Isau, alejhisselam, i
4. KUR’AN – objavljen Muhammedu, alejhisselam.

42.Koje Božijim poslanicima dostavljao objave ?
Objave Božijim poslanicima je dostavljao melek DŽIBRIL.

43.Šta je Kur’an ?
Kur’an je posljednja Božija objava upućena preko Muhammeda a.s. cijelom čovječanstvu.
Kur’an je zakonik i vodić u životu muslimana. Njegovi propisi vode sreći i napretku svih ljudi u koju svrhu ih Allah dž.š. poziva da ga proučavaju i u životu primjanjuju. Muslimani su posebno dužni da ga izučavaju i svoj život usklađuju po njegovim propisima, mudrostima i uputama, jer će samo tako postići sreću na ovom i budućem svijetu.
Kur’an je uvijek suvremen i bit će izvor za sticanje znanja i otkrivanje novih istina svim generacijama ljudskog roda do Sudnjeg dana.
Objavljen je na arapskome jeziku. Ima 114 sura – poglavlja i 6217 ajeta. Objava Kur’ana je trajala 23 godine – 13 u Mekki i 10 u Medini.

44.Koja imena ima Uzvišeni Kur’an?
Kur’an ima i ova imena:
1. Kur’anul-Kerim – plemeniti Kur’an,
2. Kur’anul-Hakim – mudri Kur’an,
3. Kur’anul- Azim – veličastveni Kur’an,
4. Kur’anul-Medžid – slavljeni Kur’an,

ČETVRTI IMANSKI ŠART
45.Koja je četvrta temeljna istina vjere ?
Četvrta temeljna istina vjere je VE RUSULIHI
što znači: JA VJERUJEM U BOŽIJE POSLANIKE.

46.Ko su Božiji poslanici ?
Božiji poslanici su bili odabrani ljudi (pejgamberi) kojima je Allah dž.š. slao svoje objave da ih prenesu i objasne ljudima.

47.Koliko je bilo Božijih poslanika ?
Božijih poslanika je bilo mnogo, u Kur’anu ih je spomenuto dvadeset pet a najpoznatiji su: ADEM, NUH, IBRAHIM, MUSA, ISA i MUHAMED a.s.

48.Koji je bio prvi, a koji posljednji Božiji poslanik ?
Prvi (pejgamber) božiji poslanik je Adem a.s. koji je ujedno bio i prvi čovjek na zemlji. ADEMA i njegovu ženu HAVU stvorio je Allah dž.š. i od njih je postao cijeli ljudski rod, a posljednji Božiji poslanik bio je Muhammed a.s. Poslije Muhammeda a.s. neće doći nijedan poslanik niti ijedna objava poslije Kur’ana.

49.Koja su svojstva imali Božiji poslanici?
Božji poslanici su imali sljedeća svojstva:
1. Sidk – uvijek su istinu govorili,
2. Emanet – bili su povjerljivi i pouzdani,
3. Teblig – vjerno su dostavili Božju objavu,
4. Ismet – bili su sačuvani od grijeha,
5. Fetanet – bili su pametni i oštroumni,
6. Rudžulet – bili su muškarci,
7. Adalet – bili su pravedni.

PETI IMANSKI ŠART (IMANSKI ŠART)
50.Koja je peta istina vjere ?
Peta istina vjere je VEL-JEVMIL-AHIRI, što znači: VJERUJEM U SUDNJI DAN.

51.Šta je sudnji dan ?
Sudnji dan je kijametski kad će ovaj svijet nestati gdje će u njemu svi ljudi umrijeti i kad će Allah sve ljude ponovo proživjeti i pozvati da odgovaraju za svoja dijela.
Svakom čovjeku na Sudnjem danu bit će predočena njegova dobra i loša dijela za koja će biti nagrađen ili kažnjen.

52.Ko će biti nagrađen a ko kažnjen na Sudnjem danu ?
Ko bude vjerovao u Allaha džellešanuhu i činio dobra djela, biće nagrađen Dženetom (rajom), a ko bude činio ružna dijela biće kažnjen Džehenemom (paklom).

53.Šta je Džennet?
Džennet je mjesto na Ahiretu gdje će vjernici uživati prema stepenu dobivene nagrade.

54.Šta je Džehennem?
Džehennem je mjesto na Ahiretu gdje će griješnici izdržavati kaznu prema težini poćinjenih grijeha.

55.Kad će biti sudnji dan ?
Samo Allah džellešanuhu zna i određuje kad će biti Sudnji dan.

ŠESTI IMANSKI ŠART (IMANSKI ŠART)
56.Kako glasi šesta temeljna istina vjerre ?
Šesta temeljna istina vjere glasi: VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINALLAHI TE’ALA,
što znači : VJERUJEM DA SVE ŠTO SE DOGAÐA BIVA S BOŽIJOM VOLJOM I BOŽIJIM ODREÐENJEM.

57.Šta znaći vjerovanje u Božije određenje ?
To znaći da sve što se događa nastaje s’ Božijom voljom i Božijim određenjem, odnosno po zakonima koje je Allah džellešanuhu stvorio i uredio. Određenje treba ovako razumjeti: da je Svemogući Allah stvorio zemaljske i nebeske svijetove i On određuje raspored i zbivanja u njima.

58.Dali je Allahu džellešanuhu poznato šta će se dogoditi ?
Allahu džellešanuhu je poznato sve šta je bilo, šta biva i šta će biti. On je Svemogući i Sveznajući.

59.Kada će i koliko šta potrajati, razvijati se i nestati?
Allah džellešanuhu sve određuje i raspoređuje, ono što Allah hoće to biva, događa se. Iako je sve određeno , Allah džellešanuhu je dao čovjeku slobodnu volju, a to je naša sposobnost da se sami odlučimo za neko djelo. Ako se odlučimo za dobro dijelo, bit ćemo nagrađeni, a ako se odlučimo za neko loše djelo, bit ćemo kažnjeni.
Ako nas zadesi neko zlo ili nezgoda (bolest, smrt, strah, šteta i slično), trebamo znati da je to Allah dž.š. htio i odredio pa moramo biti strpljivi dok se ne izmjeni Njegova odredba.
Sve nesreće koje nas u život zadese mogu biti zbog počinjenih grijeha i zato se trebamo kajati Allahu džellešanuhu zbog počinjenih grijeha i dužni smo spriječiti otkloniti nesreću ako to možemo, a ako ne, trebamo ih strpljivo podnositi i moliti Allaha dž.š. da nas spasi i otkloni nevolje.

Oglasi