Pitanja i odgovori iz Fikha

1.Šta je to fikh?
Fikh je nauka koja proučava odredbe, dužnosti i obaveze muslimana koje propisuje Uzvišeni Allah.

2.Koje su glavna oblasti – područja koja proučava fikh?
Četiri glavne oblasti koje proučava fikh su: ibadat tj. obredoslovlje, munakehat tj. bračno pravo, mu’amelat tj. međusobni odnosi i ukubat tj. kaznene odredbe.

3.Šta je Šeriat i koji su mu izvori?
Šeriat je skup islamskih propisa po kojima se vladaju muslimani i muslimanke, a izvori šeriata su: Kur’an, Sunnet, idžmai-ummet i kijas.

4.Šta su Kur’an, Sunnet, idžmai-ummet i kijas?
Kur’an je prvi i glavni izvor islamskog učenja u kom su sadržani osnovni principi vjere, morala, prava i dužnosti. To je skup islamskih propisa objavljenih posljednjem poslaniku Muhammedu a.s..
Sunnet je drugi izvor islamskog učenja. To je ono što je Muhammed a.s., rekao, radio i odobrio.
Idžmai-ummet je treći izvor islamskog učenja. To je saglasnost ili stav uleme o nekom pitanju.
Kijas je četvrti izvor islamskog učenja. Kijas znači analogno riješenje nekog pitanja iz postojećih šeriatskih propisa.

5.Ko su bili mudžtehidi, fakihi ili imami?
Mudžtehidi, fakihi ili imami su bili učenjaci koji su vjerska pitanja sami rješavali na temelju Kur’ana i Sunneta.

Koliko je bilo mudžtehida, fakiha ili imama i koji su najuvaženiji?
Mudžtehida je bilo mnogo a najuvaženija četverica su:
1. Imami A’zam Ebu Hanife, a njegov mezheb je hanefijski,
2. Imami Malik, a njegov mezheb je malikijski,
3. Imami Šafija, a njegov mezheb je šafijski, i
4. Imami Ahmed ibni Hanbel, a njegov mezheb je hanbelijski

6.Šta su ef’ali mukellefin i šta spada u njih?
Ef’ali mukellefin su dužnosti propisane punoljetnim i pametnim muslimanima i muslimankama, a u njih spadaju: fard, vadžib, sunnet, mustehab, mubah, haram, mekruh i mufsid.

7.Šta je fard, fardi ajn i fardi kifaje?
Fard je ono što je Allah dž.š. strogo naredio da se radi. Fardi ajn je dužnost pojedinaca, a fardi kifaje je dužnost zajednice – džemata.

8.Šta će biti sa onim ko ne vjeruje i ne izvršava fard?
Onaj ko ne vjeruje i ne izvršava fard, prestaje biti musliman, i zaslužuje Allahovu kaznu.

9.Šta je vadžib i šta će biti sa onim ko ga ne vjeruje i ne izvršava?
Vadžib je ono što je Allah dž.š. naredio, ali nije strogo kao farz, npr. klanje kurbana. Onaj ko ga ne vjeruje i ne izvršava, ne prestaje biti musliman, ali čini veliki grijeh i zaslužuje Allahovu kaznu.

10.Šta je sunnet i šta će biti sa onim ko ga ne vjeruje i ne izvršava?
Sunnet je ono što je Muhammed a.s., radio, rekao da se radi ili odobrio. Onaj ko ne vjeruje i ne izvršava sunnet, nije prestao biti musliman, ali je izgubio pravo Pejgamberovog šefa’ata na Sudnjem danu.

11.Šta je sunneti muekkede i sunneti gajri muekkede?
Sunneti muekkede je ono što je Muhammed a.s., redovno radio, npr. klanjati u džematu, nazivati selam, klanjati sunnete itd. a sunneti gajri muekkede je ono što je Muhammed a.s. ponekad izostavljao, kao npr. ikindijski i jacijski sunneti.

12.Šta je mustehab?
Mustehab je ono što je lijepo raditi jer je to Muhammed a.s. ponekad radio, npr. obrisati abdest peškirom, itd..

13.Šta je mubah?
Mubah je ono što nije ni naređeno ni zabranjeno, npr. u slobodnom vremenu šetati.

14.Šta je haram i šta će biti sa onim ko ga radi i ne vjeruje?
Haram je ono što je Allah dž.š. strogo zabranio da se radi, npr. zinaluk činiti, piti alkohol, roditelje ne slušati idt. Onaj ko ne vjeruje i radi haram, prestaje biti musliman i biće kažnjen Džehennemom.

15.Šta je mekruh i mufsid?
Mekruh je ono što je pukuđeno raditi, npr. ne klanjati sunnete, a mufsid je ono što kvari vjerske obrede, npr. kad postimo – jesti, i td.

16.Šta je kufur i kafir?
Riječ kufur znači pokrivanje istine, nevjerovanje u bilo što što je objavljeno Muhammedu a.s.. a kafir je nevjernik.

17.Šta je ridet.?
Ridet je napuštanje vjere islama, odpadništvo.

18.Šta je munafikluk?
Munafikluk je licemjersrvo,pa je munafik licemjer, dvoličnjak.

19.Šta su grijesi i kakvi mogu biti?
Grijesi su prekršaji Allahovih zapovjedi ili zabrana, a mogu biti:
Mali grijesi, a to su: razgovarati kada se uči ezan ili Kur’an, ne klanjati u džematu, ne klanjati sunnete, izostavljati ezan i ikamet, pušiti i td. i oni ne izvode iz vjere, ali će počinioci biti odgovorni i blaže kažnjeni.
Veliki grijesi, a to su: piti alkohol, jesti svinjetinu, zinaluk činiti, roditelje neslušati i td. i oni ne izvode iz vjere, ali će počinioci biti kažnjeni Džehen-nemom.
Teški grijesi, a to su: kufur – ne vjerovati u Allaha, psovati Ga, širk – pripisivati Mu druga, sihr – čarolija i pravljenje sihira, munafikluk tj. licemjerstvo itd.. Oni izvode iz vjere i počinioci će biti kažnjeni vječnim Džehennemom.

20.Šta je haddi zina i kolika je kazna za to?
Haddi zina je kazna koja se izvršava zbog bluda-preljube. Preljuba udate žene i oženjenog muškarca kažnjava se smrću – kamenovanjem, a preljuba neudate žene i neoženjenog muškarca kažnjava se stotinom udaraca, (batinom, ili kandžijom). Kažnjava se na temelju svjedočenja četiri pouzdane osobe ili na temelju vlastitog priznanja četiri puta. Kažnjavanje je javno.

21.Šta je haddi šurb i kolika je kazna za to?
Haddi šurb je kazna koja se izvršava nad osobom koja konzumira i najmanju količinu alkoholnog pića. Ova kazna je osamdeset udaraca, a izvršava se na temelju svjedočenja dvije pouzdane osobe ili na temelju vlastitog priznanja.

22.Šta je haddi kazf i kolika je kazna za to?
Haddi kazf je kazna zbog potvaranja zrele i poštene osobe da je počinio-la blud, ili potvaranje nekoga da je vanbračno dijete. Postupak se pokreće i dokazuje na prijedlog oklevetane osobe. Kazna zbog potvaranja je osam-deset udaraca.

23.Šta je haddi sirkat i kolika je kazna za to?
Haddi sirkat je kazna za krađu, a sastoji se u odsijecanju šake. Kazna se izvršava na osnovu svjedočenja dvojice ljudi ili priznanja učinjenog djela.

24.Šta je to jemini gamus?
Jemini gamus je namjerno zaklinjanje u nešto što nije tačno. Posljedica ovakve zakletve je veliki grijeh a kefaret je tevbe – pokajanja Allahu dž.š..

25.Šta je to jemini lagv?
Jemini lagv je zakletva u nešto, što smo mislili da je tako, a nije. Ova zakletva nema nikakve posljedice.

26.Šta je to jemini munakide?
Jemini munakide je zakletva da će se nešto uraditi a ne uradi se ili da se neće uraditi, a uradi se. Kefaret je postiti tri dana, nahraniti deset siromaha ili ih obući.

27.Šta je Tevba-istigfar i kako glasi?
Tevba-istigfar je iskreno pokajanje Allahu dž. š., i traženje oprosta za počinjene grijehe, a ona glasi: „Estagfirul-lahel-‘azimel-lezi la ilahe illa hu“.

28.Šta Allah dž.š. neće oprostiti?
Allah neće oprostiti tuđu imovinu, tuđu porodicu, tuđe zdravlje, tuđi život itd.

Oglasi