Pitanja i odgovori iz Akaida(vjerovanja)

1.Šta je to Akaid?
Akaid je nauka koja nas uči da postoji samo jedan bog Allah, vjećni život Ahiret, i da će biti Sudnji dan na kojem ćemo polagati račun za svoja djela.

2.Šta je vjera i zašto je ona potrebna?
Vjera je spoznaja Allaha dž.š. To je Allahov zakon, koji upučuje ljude na sve što je dobro i plemenito, što vodi sreći i blagostanju na ovom svijetu i na Ahiretu. Vjera je potrebna da bi ljudi bili dobri, plemeniti i korisni članovi zajednice.

3.Na temelju čega dolazimo do spoznaje o postojanju Allaha dž.š.?
Do spoznaje o postojanju Allaha dž.š., dolazimo na osnomu Božije objave i razuma kao Božijeg dara.

4.Šta znači Božija Objava?
Božija Objava-Vahj znači, kazivanje, dostavljanje Poslaniku Objave od Allaha dž.š. preko meleka ili direktno iza zastora.

5.Čemu nas uči Kur’a?
Kur’an nas uči šta i kako treba vjerovati-Akaid, koje i kako treba vršiti islamske obrede-Fikhul -‘ibadat, i kako se treba vladati i ponašati-Ahlak.

6.Šta je Kur’an i koje je prvo poglavlje u Kur’anu?
Kur’an je Božja knjiga koju je Allah dž.š. objavio poslaniku Muhammedu, a. s., da je dostavi i objasni ljudima, a prvo poglavlje u Kur’anu je „El-Fatiha“.

7.Koji dokazi postoje da ima Allah?
Da ima Allah postoje sljedeći dokazi:
1. Kozmološki – milijarde nebeskih tijela na kojima žive Allahova stvorenja,
2. Teološki – savršeni red i sklad koji vlada u svemiru,
3. Moralni – u čovjeku je usađen moralni osjećaj dobra i zla.
4. Historijski – uvjerenje ljudi kroz historiju da Bog postoji.

8.Kako spoznajemo i vjerujemo Allaha dž.š.?
Allaha dž.š. spoznajemo i vjerujemo preko njegovih svojstava – sifata.

9.Koliko ima Božjih svojstava i kako se dijele?
Božijih svojstva ima četrnaest, a dijele se na: Sifati Zatije, i Sifati Subutija, a to su:
1. Vudžud – Bog ima i postoji,
2. Vahdanijjet – Bog je jedan,
3. Kidem – Bog je oduvjek, jer nije postao,
4. Beka – Bog je zauvijek, jer Ga neće nestati,
5. Muhalefetun lil-havadisi – Bog nije nikome i ničemu sličan,
6. Kijamun binefsihi – Bog Sam po Sebi opstoji.
Sifati subutijje su:
1. Hajat – Bog živi Svojim vječnim životom,
2. ‘Ilm – Bog sve zna,
3. Sem’ – Bog sve čuje,
4. Besar – Bog sve vidi,
5. Iradet – Bog sve čini Svojom voljom,
6. Kudret – Bog je Svemoćan,
7. Kelam – Bog govori Svojim božanskim govorom,
8. Tekvin – Bog sve stvara, uzdržava i rastvara.

10.U kojoj suri su istaknuta glavna Božja svojstva?
Glavna Božja svojstva su istaknuta u suri „Ihlas“ koja u prijevodu glasi:
„Reci, On, Allah, je jedan. Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije. I niko mu ravan nije“.

11.Da li će vjernici na Ahiretu vidjeti Allaha dž.š?
Vjernici će na Ahiretu sigurno vidjeti Allaha dž.š. jer je On rekao: „I gledaće u svoga Gospodara“, a Muhammed, a.s., je rekao: „Vi ćete zaista vidjeti svoga Gospodara, kao što vidite ovaj mjesec…“.

12.Koje je vlastito Božije ime?
Vlastito Božije ime je Allah dž.š., a znači Stvoritelj svega što postoji. U Kur’anu je spomenuto 2698 puta.

13.Šta Kur’an kaže o Allahovim lijepim imenima?
O Allahovim lijepim imenima Kur’an kaže: „Ve lillahil-esmaul-husna, fed’uuhu biha – Allah ima najljepša imena, pa ga sa Njima zovite“. (A’raf, 180)
Prvih 20 su: Allah, Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam, El-Mu’min, El-Muhejmin, El-Aziz, El-Džebbar, El-Mutekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezak, El-Fettah, El Alim…

14.Koji halifa je naredio Zejd ibni Sabitu da sabere Kur’an u jednu zbirku?
Prvi halifa hazreti Ebu Bekr je naredio Zejd ibni Sabitu da sabere Kur’an u jednu zbirku – Mushaf.

15.Koji halifa je naredio Zejd ibni Sabitu umnožavanje Kur’ana?
Treći halifa hazreti Osman je naredio Zejd ibni Sabitu i još trojici uglednih ashaba – hafiza da pod njegovim nadzorom 645.g. umnože Kur’an.

16.U koje centre su poslali napisane primjerke?
Napisane primjerke su poslali u Mekku, Basru, Kufu i Damask.

17.Kako se dijele sureta i ajeti Kur’ana?
Sureta i ajeti Kur’ana se dijele na mekanska i medinska sureta i ajete.

18.Koji su poznati prijevodi Kur’ana kod nas?
1. prvi prijevod Kurana se pojavio u Beogradu 1895. god. a preveo ga je Mićo Ljubibratić,
2. drugi u Sarajevu 1936. god. od Džemaludina Čauševića i Muhameda Pandže,
3. treći u Mostaru 1937. god. od Ali Rize Karabega i
4. četvrti u Sarajevu 1977. god. od Besima Korkuta,
5. peti u Sarajevu 1995. god. od dr. Enesa Karića i
6. šesti u Bugojnu 1995. god. od Mustafe Mlive.

19.Ko su bili Božji poslanici i koliko ih je bilo?
Božji poslanici su bili odabrani ljudi kojima je Allah dž.š. slao Svoje objave da ih dostave i objasne ljudima. Bilo ih je mnogo, a u Kur’anu ih je spomenuto dvadest i pet + tri, a to su: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf, Ejub, Šuajb, Musa, Harun, Davud, Sulejman, Il’jas, El’jesea, Junus, Zulkifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed a.s., zatim Uzejr, Lukman i Zulkarnejn, a u hadisu ih je spomenuto 124.000. Najpoznatiji su: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa Isa i Muhammed a.s.

20.Koje nazive za Božije poslanike spominje Kur’an?
Kur’an spominje ove nazive za Božije poslanike: Resul-poslanik, Nebijj-vjerovjesnik, Bešir- Obveseljivać, Nezir-Opominjač i dr.

21.Šta su mu’džize i kako se dijele?
Mu’džize su argumenti, kojima su Božiji poslanici dokazivali svoje poslanstvo. Mu’džize se dijele na: 1. hisijje-osjetilne (čulne) i 2. aklijje-razumske (intelektualne).

22.Koja je najveća mu’džiza Muhammeda a.s.?
Najveća mu’džiza Muhammedova a.s. je Kur’an.

23.Koji su poslanici bili vladari?
Poslanici koji su bili i vladari su Davud i Sulejman a. s.

24.Šta je Šefa’at?
Šefa’at je zauzimanje na Sudnjem danu pejgambera, šehida i dobrih ljudi za griješnike, ali ne i za nevjernike.

25.Šta je Mevlud?
Mevlud je rođendan Božjeg poslanika Muhammeda a. s., a to je 12. rebi’ul-evvel 571. god..

26.Šta je Kijametski dan i koji su mu predznaci?
Kijametski dan je propast ovoga svijeta, a veliki predznaci su mu: Rađanje Sunca sa zapada, dolazak Isa’a a.s. i Mehdije, izlazak iz Zemlje životinje „Dabbetul-erd“, pojava naroda Je’džudž i Me’džudž itd., a mali predznaci tog dana su: neposlušnost prema roditeljima, kidanje rodbinske veze, blud itd.

27.Šta je Sudnji dan i šta će biti toga dana?
Sudnji dan je dan kada će Allah dž.š. ponovo sve proživjeti i kada će ljudi odgovarati za svoja djela. Ko bude radio dobra djela biće nagrađen Džennetom, a ko bude radio loša djela biće kažnjen Džehennemom
.
28.Šta je to Džennet – bašča, perivoj?
Džennet je mjesto na Ahiretu gdje će vjernici uživati prema stepenu dobivene nagrade.

28.Kako se još u Kur’anu i Hadisu spominje Džennet?
U Kur’anu i Hadisu spominje se; dženneti Adn, Me’va, Firdevs, Ne’im, Huld, Darus-selam, Džennetun ‘alijeh i dr.

29.Koliki je Džennet?
Kur’an ističe da je Džennet prostran koliko nebesa i zemlja.

30.Kako će se džennetlije medžusobno pozdravljati u Džennetu?
Džennetlije će se u Džennetu pozdravljati sa selamom.

31.Šta je Džehennem?
Džehennem je mjesto gdje će griješnici izdržavati kaznu prema težini počinjenih grijaha.

32.Kako će biti kažnjavani džehennemlije?
Džehennemlije će gorjeti u vatri, uzdisati, jecati, piti ključalu vodu, jesti bodljikavo trnje i dr.

33.Kako treba razumjeti Božje određenje, kada i kader?
Božije određenje, kada i kader treba razumjeti ovako: Bog je Onaj koji sve stvara, uzdržava i
rastvara. On je dao čovjeku sposobnost i volju da izabere pravi put ili zabludu. Na osnovu Svog znanja, On određuje šta će se dogoditi.

34.Koji su mjeseci hidžretskog kalendara?
Mjeseci hidžretskog kalendara su: muharrem, safer, rebiul-evvel, rebiul-ahir, džumadel-ula, džumadel-uhra, redžeb, ša’ban, ramazan, ševval, zul-ka’de i zul-hidždže.

35.Koji su odabrani dani i noći?
Odabrani dani su: Hidžretska nova godina i dan koji je slijedi, petak, ponedjeljak, bajrami, dan mevluda, dan ‘ašure, itd. Odabrane noći su lejletur-regaib, lejletul-mi’radž, lejletul-berat i lejletul-kadr.

36.Šta je lejletur-regaib i lejletul-mi’radž?
Lejletur-regaib je noć uoči petka u redžebu u kojoj je haz. Amina r.a. zanijela Muhammeda a. s. – noć želja, a lejletul-mi’radž je putovanje Muhammeda a. s. 27. redžeba 621, iz Mesdžidul-Harama u Mesdžidul-Aksa i njegovo uzdignuće u više sfere. Ovo je i Dan Vakifa.

37.Šta je lejletul-berat i lejletul-kadr?
Lejletul-berat je 15. noć ša’bana, a to je noć Božjeg određenja za narednu godinu, a lejletul-kadr je 27. noć ramazana u kojoj je počela objava Kur’ana.

38.Šta je Džihad a šta Mizan?
Džihad je borba na Božjem putu imetkom i životom, a Mizan je vaga apsolutne pravde na kojoj će se vagati naša djela na Sudnjem danu.

39.Šta je Sirat ćuprija a šta Levhi mahfuz?
Sirat ćuprija je most iznad Džehennema preko kojeg će Muhammed, a. s. i njegov umet prvi preći, a Levhi mahfuz je knjiga dobro čuvana, u kojoj je zapisano sve šta će se i kada će se dogoditi.

40.Gdje smo određeni da živimo?
Mi smo određeni da živimo na Dunjaluku i na Ahiretu.

41.Šta je Dunjaluk, a šta Ahiret?
Dunjaluk je svijet na kome sada živimo, a Ahiret je drugi svijet na kome ćemo živjeti poslije smrti.

42.Gdje naše duše žive poslije smrti, i šta čekaju?
Poslije smrti naše duše žive u Berzehu, i čekaju Kijametski i Sudnji dan.

43.Šta je Berzeh?
Berzeh je svijet duša, tj. život u kaburu, u kome će duše živjeti do ponovnog proživljenja.

44.Šta je tekbir a šta je salavat?
Tekbir je veličanje Allaha dž.š., a salavat je blagoslov na Muhammeda a.s. – veličanje Muhammeda a.s..

Oglasi