Deset vasijeta Poslanika s.a.v.s

Muhammed a.s.
Muhammed a.s.

10 vasijeta Poslanika Muhammeda a.s.

 

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.

Poštovani džema’ate, draga braćo

Ispratili smo mjesec rebiul-evvel i sada smo u mjesecu rebiu-l-ahiru.

Na današnjoj džumi, hutbi, prisjetimo se brojnih vasijjeta, oporuka i savjeta Poslanika Muhammeda a.s.

Za ovu priliku  izdvojio sam ovih deset, koje je, jedne prilike Poslanik a.s, uputio Muazu b Džebelu, r.a.

Dakle, u današnjoj hutbi govorimo o deset vasijjeta Poslanika a.s.

Muaz b. Džebel, r.a, kaže: „Poslanik me ovasijjetio, posavjetio, zadužio sa deset savjeta i rekao:

•1. Ne čini Allahu širka, makar bio ubijen ili sagorio.

•2. Ne zlostavljaj roditelje, makar ti naredili da napustiš čeljad i imovinu.

•3. Ne izostavi namjerno propisani namaz, jer onaj ko namjerno izostavi propisani namaz, njega napušta Allahova zaštita.

•4. Ne konzumiraj alkohol, jer je to izvor svakog zla.

•5. Čuvaj se grijeha, jer sa grijehom dolazi Allahova srdžba.

•6. Ne bježi sa bojnog polja, makar ostao sam.

•7. Ako smrt uzme sve ljude, ti ostani čvrst i nepokolebljiv.

•8. Investiraj u svoju čeljad od svoga truda.

•9. Ne diži štap odgoja sa njihova tijela.

•10. Boj se Allaha za odgovornost prema njima.”

Pogledajte, draga braćo, kako je poslanik poredao red vasijjeta, u ovom hadisu.

1.Prvo što nam poslanik vasijjeti je: Ne čini Allahu širka, makar bio ubijen ili sagorio!

Šta je to širk? Širk je pripisivanje, pridruživanje Allahu sudruga u Njegovoj vlasti i božanstvenosti.

Kaže Uzvišeni Allah:

Odista Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostiće ono što je ispod toga, onome kome hoće.” (En-Nisa, 48).

Ovo je ovako zato što je širk najveći grijeh.

Poslanik, ‘alejhi selam je bio upitao:

„Hoćete li da vas obavijestim o najvećem grijehu? Kazali smo: „Svakako, Allahov poslaniče.”, „Činjenje širka Allahu, i neposlušnost roditeljima…” (Mutefekun alejhi).

 

 

 

2.Drugo, što nam Poslanik vasijjeti je da pazimo, a ne zlostavljamo roditelje, makar ti naredili da napustiš djecu i imovinu.

Dakle, i onda kada bi roditelji naredili da, zbog potrebe njima ostavimo djecu i imovinu, znači dvije njavažnije stvari, opet nesmije na zlo stavljati roditelje.

Kur’anu ovu dužnost spominje uporedno sa poslušnošću prema Allahu.

„Reci: “Dođite da vam kažem šta vam vaš Gospodar propisuje: da mu ništa ne pridružujete, i da roditeljima dobro činite…” (El-En’am,151).

„ Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobrocinstvo cinite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod Tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obracaj im se rijecima poštovanja punim. (El-Isra’, 23.)

 

Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda, r.a.: Pitao sam Vjerovjesnika, a.s.:

„Koje je djelo najviše Allah voli? Odgovrio je: Namaz u njegovu vremenu. Koje zatim?, pitao sam. Odgovrio je: Dobročinstvo roditeljima. Koje zatim?, pitao sam. Odgovorio je: Borbu na Allahovom putu.”

 

3.Treče, što nam Poslanik a.s, vasijjeti je, ne izostavi namjerno propisani namaz, jer onaj ko namjerno izostavi propisani namaz, njega napušta Allahova zaštita.

Namaz je druga osnovna i praktična dužnost u islamu ili drugi islamki šart, tj.redovno i na vrijeme klanjati propisane namaze: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju, kao i druge namaze.

“Naređi čeljadi svojoj da molitvu obavljaju i istraj u tome!” (Ta Ha, 132.)

Namaz dragi vjernici  koji se iskreno obavlja oplemenjuje čovjeka u privatnom, javnom i društvenom životu:
„… i obavljaj molitvu; molitva zaista odvraća od razvrata i svega što jeružno; obavljanje molitve najveća je poslušnost! -A Allah zna šta radite.” (El-Ankebut, 45.)

Poslanik a.s., u hadisu kaže:

Prvo za što će ljudi na Sudnjem danu biti pitani je namaz, pa ako on bude ispravan i druga djela će biti ispravna.” (Taberani)

Ebu Hurejre prenosi da je Božiji Poslanik a.s., držao govor i rekao:

“…Nema ni jednog čovjeka koji redovno klanja pet vakata namaza, daje zekjat, posti ramazan i čuva se teških grijeha, a da mu na Sudnjem danu neče biti otvoreno svih osam džennetskih kapija…” (Hakim)

4.Četvrto, što nam Poslanik a.s, vasijjeti je, ne konzumiraj alkohol, jer je to izvor svakog zla. Alkohol predstavlja jedno od najvećih zala današnjice i spada u jednu od velikih opasnosti pogotovo za mladu populaciju.

Kaže Uzvišeni Allah:

“O vjernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli ono što želite. „Šejtan želi da pomocu vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjecanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati. Pa, hocete li se okaniti?” (El-Maide, 90-91.)

 

Ovo znači bilo koja vrsta alkohola je zabranjena, bilo koja vrsta igre na sreću i bilo koja vrsta gatanja.

Prenosi ‘Abdullah Ibn-Omer, r.a., da je Poslanik, s.a., rekao:

“Ko se napije alkohola Allah mu neće primiti namaz četrdeset  dana, pa ako se pokaje Allah će mu oprostiti.

Ako se ponovo vrati alkoholu, Allah mu neće primiti namaza četrdeset dana, pa ako se pokaje Allah će mu oprostiti.

Ako se ponovo napije, Allah mu neće primiti namaza četrdeset dana, pa ako se pokaje Allah će mu oprostiti.

Ako se ponovo vrati alkoholu, po četvrti put, namaz mu neće biti primljen četrdeset dana, pa ako se pokaje, pokajanje mu neće biti primljeno i Allah će ga napojiti sa gnojne rijeke (u Džehennemu).” (Tirmizi)

 

 

5.Peto, što nam Poslanik a.s, vasijjeti je, čuvaj se grijeha, jer sa grijehom dolazi Allahova srdžba.

Allah dž.š. će iz Svoje milosti oprostiti male grijehe, kao što stoji u 31. ajetu Sure En-Nisa’:

„Ako se budete klonili velikih grijeha, koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto.” (En-Nisa’, 31)

U hadiskom djelu koje se zove ‘Musned’ od imama Ahmeda bin Hanbela ima hadis u kojem Poslanik, a.s., kaže: „Čovjek može biti lišen i udobne nafake zbog grijeha koji čini.”

 

 

6.Šesto, što nam Poslanik a.s, vasijjeti je, ne bježi sa bojnog polja, makar ostao sam.

Onaj ko bježi sa bojnog polja čini veliki grijeh i ostavlja svoju braću u teškoj situaciji, brinući se samo za sebe.

U sure El-Enfal stoji:

O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite; onaj ko im tada leđa okrene – osim onog koji se povuče s’ namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi – vratiće se natovaren Allahovom srdžbom; prebivalište njegovo biće džehennem, a užasno je on boravište.” (El-Enfal, 15-16)

7.Sedmo, što nam Poslanik a.s,vasijjeti je, ako smrt uzme sve ljude, ti ostani čvrst i nepokolebljiv u svome vjerovanju, i pomiri se sa Božijom voljom i određenjem, ostani saburli.

Zadnje tri stvari što nam Poslanik a.s, vasijjeti je, investiraj u svoju čeljad.

Konstantno odgajaj svoju djecu i boj se Allaha za odgovornost prema njima.

U današnje vrijeme, doista, najbolje što roditelj može investirati u svoje dijete je odgoj u duhu islama.

Braćo nije isto dijete odhraniti i odgojiti. Da bi djecu što ljepše odgojili u duhu islamskih propisa imamo mektebe u našim džematima. Mekteb nije mjesto gdje dijete treba da samo nauči neke stvari nego da se utječe na njegov odgoj.

Kaže Uzvišeni Allah:

O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje cuvajte od vatre cije ce gorivo ljudi i kamenje biti, i O kojoj ce se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi nece opirati, i koji ce ono što im se naredi izvršiti.“

A Poslanik Muhammed a.s. kaže:

“Ništa vrednije roditelj nemože u naslijedže ostaviti svome djetetu od lijepog odgoja (u duhu islama).” (Tirmizi)

Poruka ove hutbe je: Prihvatimo, istinski, ove vasijjete Poslanika Muhameda a.s.!

Molimo Allaha, dž.š, da poslanika Muhammeda, a.s., učini našim predvodnikom i šefa’adžijom na Sudnjem danu, a na ovom svijetu da nas učini dostojnim sljedbenicima njegova puta. Amin!

Oglasi