IZGRADNJA IMANA-VJEROVANJA

 

sedždaHvala Allahu, Gospodaru Veličanstvenom, kome ništa nije slično. Zahvaljujemo Mu hvalom koja Mu priliči. Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha, Jednoga i Jedinog.Svjedočimo da je Muhammed Njegov rob i Poslanik.

Uzvišeni Allah je odabrao, između ljudi, iskre i odane vjernika koji znaju za Njega i Njegove zapovijedi a to su oni koji su razumom obdareni i koji pouku primaju.
To su oni za koje je Allah pripremio nagredu kakvu oči nisu vidjele, niti je riječe mogu dočarati i opisati, a zove se Džennet.

Uzvišeni Allah kaže: «A pouku samo razumom obdareni primaju: oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje; i oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje i Gospodara svoga se boje i obračuna mučnoga se plaše.» (Er-Rad 19-21)

Cijenjena i poštovana braćo u vjeri, vjernik uvijek prima ka znanju Allahu zapovjed i drži se onoga što je Allah naredio da se čini i ostavlja ono što je Allah rekao da se ne čini.

Onome kome je Allah prsa učinio prostranim, u čije je srce doprlo iskreno vjerovanje, koji traži načina da se Allahu približi, koji dosljedno slijedi put Islama čuvajući se da ne pređe Allahove granice i granice koje je povukao poslanik Muhammed a.s. ,ide pravi pute, putem spasa, putem Islama, a to je put kojem Uzvišeni Allah pozva Svoje robove, kada kaže:
«I doista ovo je pravi put Moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; – eto to vam On naređuje, da bi ste se grijeha klonili.» (El-En’am, 153)

Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: «Na vama je da se prihvatite moje prakse(Sunnete). Prihvatite to snažno kao kad prihvatite nešto zubima, plašeći se da vam to neko ne otme.»
Ko po ovome postupi, izašao si iz tmine neznanja na svjetlo znanja i Allah će takvog insana čuvati.
Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu:
«Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo.» (El-Beqara, 257)
Jedini pravi put je put na kojem su istaknute smjernice koje su rečene u Kur’anu i Sunnetu Muhammeda a.s. a to put Islama.

Ebu Bekr Es-Siddik r.a. je rekao:
«Budi svjestan Allaha pokornošću prema Njemu i budi pokoran prema Allahu svješnošću Njega..»

Hazreti Omer r.a. je kaže: «Sami sa sobom vršite obračune prije nego što na obračun budete dovedeni. Sami sebe procjenjujte prije nego budete procjenjivani na Sudnjem danu. Pripremite se za Dan proživljenja i suđenja, dan kada ništa skriveno biti neće.»

Hazreti Alija r.a. je savjetovao: «Nemoj se bojati ničega osim Allaha zbog svoga grijeha.“

Poštovana braćo dunjaluk je prolazan, a ahiret vječan, dunjaluk je kuća briga, Džennet kuća odmora a Džehennem kuća patnje.

U jednom hadisu se spominje da je Poslanik s.a.v.s. rekao:
»Oslobodite se ovosvjetskih briga koliko god možete. Jer onome kome je ovaj dunjaluk najveća briga, Allah će uvećati svakodnevne potrebe, koje će ga odvratiti od razmišljanja o Ahiretu, i uvijek će misiti da je siromašan, i da mu je nešto uskraćeno. A onome kome je Ahiret najveća briga, Allah će srediti njegovo stanje i bogatstvo a u njegovo srce će usaditi zadovoljstvo..«

Dragi brate radi onako kako radi samo onaj koji zna da će biti nagrađen za dobar postupak, a kažnjen za grijeh. Uvijek budi zahvalan i ne polaži nadu u dug život, budi spreman uvijek da napustiš ovaj dunjaluk i sve što je na njemu.

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: »Zaista, Allah daje svome robu mjesto kod sebe prema mjestu koje On zauzima kod njega .«
Neka nam je Allah dž.š uvijek na umu, u svim djelima koja činimo, tako ćemo se najlakše sačuvati i spasiti.

Kazao je Abdullah ibn Amr ibn As r.a.:
“Ko posjeduje ovih pet osobina biće sretan i na ovom i na budućem svijetu.
1. Prvo: da kazuje: “La ilahe illallah Muhamed resulul-lah” s vremena na vrijeme.
2. Drugo: kada bude iskušan nečim, da ponavlja: “Innâ lil-lâhi ve innâ ilejhi radži’un ” “Zaista smo svi mi Allahovi I svi će mo se Njemu vratiti” ili
“ve lâ havle va lâ kuvvete illâ billâhil-Alijjil-Azim” .
3. Treće: kada ga obaspe blagodat (ni’met), kaže: “Elhamdu lillahi rabbil-alemin ” iz zahvale na nafaci, tj.nimetu.
4. Četvrto; kada započinje neku stvar kaže: “Bismillahir-Rahmanir-Rahim “.
5. I peto: kada počini grijeh, kaže: “Estagfirullahe ve etubu ilejhi ”

Ovih nekoliko savjeta navedenih u današnjoj hutbi nije teško prihvatiti I primjeniti, pa učinimo to radi sebe.

Molim Svevišnjeg Allaha da nas čuva na putu Islama, na putu spasa, na putu koji vodi Njegovom zadovoljstvu I Njegovoj nagradi.
Amin Ja Rahmanu ve Ja Rahihm

Samir ef.Čekić

Oglasi