Nekoliko riječi o Zikru

preuzmiZIKIR U KUR’ANSKIM AJETIMA
Al-Kahf – Pećina 24 ajet
Al-Ahzab – Saveznici 41 i 42 ajet
Al-Munafiqun – Licemjeri 9 ajet
Az-Zumar – Skupovi 22 ajet itd…
Iz ovih nekoliko ajeta može se vidjeti važnost Zikrullahu.
U jednom Hadisi-i-Kudsiju, Allah Džellešanuhu se obraća Muhammedu s.a.v.s riječima ;“ Ene Dželisu men zekereni ( Ja san u drustvo onih koj Me spominju).


Imam Gazalija radijallahu anhu u svom djelu „Ihja-ulumud-din” u prvom poglavju o fadiletima (Koristima Zikrullaha) navodi Hadisi-i serif:
„Nema ni jednog posla (amela/rada) a da ga taj posao ne spašava od Allahava azaba (kazne) ko što je to zikrullah”
potom ashabi upitase:
-Zar ni džihad na Allahovom putu?
-Ni džihada na Allahovom putu” – odgovori Muhammed alejhis-selam


Ebu hurejre i Ebu Seid r.a. prenose hadis kome kažu da je Muhammed
alejhis-selam rekao:
„Neće nijedna skupina ljudi sjediti i Allahu dž.š. zikr činiti, a da ih neće opkoliti meleki i obasipati Allahovim rahmetom i da se neće na njih supustiti duhovna smirenost, te da ih Allah dž.š. neće istaći i upoznastiti sa svojim odabranim ruhovanima i melekima visokih svojstava.“
Muhammed pejgamber s.a.v.s. kaže:
„Neka ti je jezik stalno vlažan od spominjanaja Allaha.“ (Tirmizi)
„Primjer onoga koji spominje svoga Gospodara i onoga koj Ga ne spominje je koa primjer živog i mrtvoga“ (Muttefekun alejhi)
„Kod Allaha će na sudnjem danu imati najviši stupanj oni koj su Ga spominjali mnogo.” (Ahmed)
„Vrlina je da robuješh Gospodaru svome kao da ga vidiš,jer ako ti Njega ne vidiš, On zaista vidi tebe. (Muslim)


Od Ibnu Abbasa se prenosi da je Poslanik Muhammed a.s. imao običaj da izgovara često sljedeće oblike zikra:

La ilahe illallahul-alimul-halimul-azim.
La ilahe illallahu rabbul-aršil-azim.
La ilahe illallahu rabbus-semavati ve rabul erdi ve rabul-aršil-kerim.


Hazreti Ali ibn Ebi Talib r.a. pripovjeda sljedeće:
U bici na Bedru sam se borio, pa se vratih da vidim šta radi Allhov Poslanik
s.a.v.s kada on na sedždi i glasno Zikri::
Ja hajju,ja kajumu(O vječno Živi i Samostalni) i ništa dalje ne dodaje.
Povratio sam se ponovo u borbu, i svaki put poslje ratnih okrašaja i bobjeda sam se povraćao Allahov Poslaniku s.a.v.s a on nije prekidao navedeni zikr, niti je što dodavao niti oduzimao sve do konačne pobjede.
Tvirdi se da je i Isa a.s. proživaljavao mrtvace izgovarajući JA Hajju Ja Kajjumu.

ZIKR I IRŠAD
Zikir i Iršad su arapske riječi iz Kur’ana i dva su stuba tesawwuf-a i tariqat-a. Mali tesawwufsko-tariqatski rječnik koji slijedi, ovako nam ih predočava:
Zikr – je izgovaranje, Tahlila, Tahmida, Tekbira, Istigfara, Božjih imena,itd…..i
ujedno i razmišljanje o Allahu kroz Njegova Esma ulhusna (Lijepa imena )
i sifate (svojstva), prizivanje Allaha, slavljenje Allaha.
Zikr može biti zajednički i pojedinačni, no najčešći oblici su:
zikr-i džehri (glasni zikr),
zikr-i lisani (verbalni zikr jezikom),
zikr-i qalbi (zikr samo srcem),
zikr-i hafijj (skriveni zikr) i
zikr-i dā’im (stalni zikr).

Iršad – je upućivanje u derviški red, buđenje nekog iz duhovnog nemara,
To je proces vođenja i odgajanja učenika (murid) od strane
učitelja šejha (muršida).
Kao što postoji poučavanje o namazu, tako isto postoje i pouke o
zikru i iršadu .


Prema Abdul-Qādir Ghejlāni, i njegovom djelu „El-matleb fī merātib el-tarīqah“ ,Potrebno znanje o tarikatskim stupnjevima/mekamima“, ima sedam mekama ili sedam stupnjeva duhovnosti:
1. Prvi mekam: La ilāhe illā Allāh.
2. Drugi mekam: Allāh.
3. Treći mekam: Hū.
4. Četvrti mekam:Haqq.
5. Peti mekam: Hajj.
6. Šesti mekam: Qajjūm.
7. Sedmi mekam: Qahhār.
La ilāhe illā Allāh; Lā ma`būde illā Allāh, znači: Nema Boga osim Allaha; Niko ne zaslužuje obožavanje osim Allaha.
Allāh znači: La mewdžūde illā Allāh (Ništa ne postoji osim Allaha).
Hū znači: Lā ilāhe ghajruhū (Nema drugog Boga osim Njega).
Haqq znači: Stvarna Istina.
Hajj znači: Živi, od kojeg zavisi život svega stvorenog.
Qajjūm znači: Obdržavatelj nebesa i zemlje i onoga što je između njih.
Qahhār znači: Onaj koji sve svladava, vlasnik beskrajne moći. A Allah je pomagač za upućivanje.


Za zikr je važno slijedeće:
pripremiti srce;
istighfār (tražiti oprost grijeha);
poniziti svoj nefs;
proučiti fatihu;
proučiti sure ihlās;
sjetiti se smrti;
sjetiti se veze sa onim ko predvodi zikr;
spominjati Allahovo ime (zikrullah);
izričito govoriti da su ti Božji raziluk i merhamet potrebni i da to tražiš;
da srcem osjetiš da gledaš na pravi put;
da stojiš pred Allahom dž.š. i da po utvrđenom redu i broju zikr činiš; tj. spominješ Božja imena.

Navest ću jedan najkraći način zikra koji je utvrđen u gotovo svim tarikatima i obavlja se ovim redoslijedom:
izgovoriti 5 ili 15 ili 25 puta istigfār;
proučiti Salavat-i šerif;
proučiti Bismille i Fatihu;
proučiti 99 puta La illahe illellah
proučiti 99 puta Allah
proučiti po 33 puta Ja Rahmanu, Ja rahimu, Ja Gaffaru, Ja Latif, ili još neka druga Esma ul husna po 33 puta
proučiti s Bismillom sure Elem nešrahleke;
proučiti 3 puta sa Bismillom sure Ikhlās;
proučiti 1 puta Feleq
proučiti 1 puta Nas
proučiti 1puta Fatihu;
Proučiti 1 Puta Elif-lam-mim
i prouči dova skrušeno i zamoli Allaha (dž.š.) za milost i hidajet (uputu).


U tarikatu ima 11 mesela (pitanja) koja se zovu Hāsib-i hāl onoga koji stupa u tarikat:
1. Svaki derviš treba da zna da ima slobodnu volju i da tu slobodnu volju može upotrijebiti u raznim ograničenim mogućnostima, kako hoće i kad hoće, ali, kako je Allah (dž.š.) dao razum čovjeku, on može da misli i da vidi koji je spasonosan put za njega na dunjaluku i ahiretu. Svako razumije da su opačine, razvratnost i životinjske požude put koji vodi duševnoj, tjelesnoj i imovnoj propasti.
2. S obzirom na navedeno, razumljivo je da će čovjek tražiti spas duši i tijelu i da će ići putem koji vodi Božjem (dž.š.) raziluku (zadovoljstvu), a uklanja ga od životinjskih požuda, nagona i tjelesnih uživanja koja mu predstavlja šejtan i njegov nefs.
3. Predano i odano treba Bogu (dž.š.) ibadet činiti, na Njega se oslanjati (tewekkul), u Njega se uzdati i iz dna duše govoriti: Lā ilāhe illā Allāh.
4. Kako će murid/učenik pristupiti zikru i kako će u svakom slučaju nastupiti, uputit će ga u tome njegov šejh.
5. Čovjek kao razborito biće mora da manifestira svoje želje i da obavlja svoj rad dostojno i prikladno čovjeku, a da ni u kom pogledu ne bude oduran i odvratan i sličan životinji koja ide za svojim plijenom. Pošto su izvori opačina i nepogoda strasti, mržnja i ljutnja – glavni koji vode u provaliju i onoga i ovoga svijeta, derviš mora nastojati da se u dunjalučkom saobraćaju ne ispoljava ni jednom od navedenih.
6. Šejh prenosi na derviša obavljanje zikra po njegovom shvatanju, duhovnoj jačini i upućuje ga na hulūs (iskrenost) i vjernost.
7. Čovjekovo srce je čisto kada mu je duša čista, u duša će biti čista kada se drži pohvaljenog ljudskog ćudoređa (akhlāq hāmideh), i kada otkloni loše vladanje (akhlāq zemīmeh) u kojem se ispoljavaju životinjski nagoni nefsa.
8. Tako čist i iznutra opran, derviš treba pristupiti zikru koji je u nekim tarikatima tajni (sirri), u nekim javni (džehri’), a u nekim skriveni (hafijj).
9. Šejh će pristupniku u tarikat davati upute o obavljanju zikra, pored obavljanja šerijatskih naredbi.
10. S takvim osjećajem, odstranjujući sve osim traženja Božjeg (dž.š.) zadovoljstva, pristupa se u zikr.
11. Taj odnos između šejha i derviša zove se nisbet. Taj nisbet mora biti poštovan s obje strane uz poslušnost derviša.


Položaj salika (derviša) u prelaženju konačišta (stanica) sličan je putniku na putovanju. I kao što je putniku potreban vodič za hranu, prijevoz, društvo, osiguranje itd., tako je isto i saliku potreban muršid/vodić/učitelj/šejh koji poznaje put, koji je prešao taj put i zna njegove koristi i štete.
Treba mu drug, tj, njegova braća na istom putu.
I kao što čovjek na putovanju prolazi kroz razne gradove i predjele, gdje se zadržava pa onda nastavlja putovanje do svog cilja, tako isto i salik na svom putu prolazi kroz sedam mekama.
Učenjaci su te mekame ovako prikazali:
1. Mekam tmine, nešto drugo što je preče od Boga. Nefs se u tom mekamu naziva emmāre (duša potčinjena zlu).
2. Mekam svjetla – lewwāmeh.
3. Mekam tajni – mulhimeh.
4. Mekam savršenosti – mutme’inneh.
5. Mekam dostignuća (wuslah) – Rādijjeh.
6. Tedžellijät-i efc l (Odraz Božjeg djelovanja) – Merdijjeh.
7. Mekam – Odraz svojstava i imena Božjih – Kāmileh.


Dok god je dotični u jednom od ovih mekama, pokriven mu je slijedeći mekam. Tko je u prvome mekamu, njemu je zastrto očito gledanje svijeta (nūr), a tko je u drugome mekamu, njemu je zastrt nūr tajni itd.
Sufija neće doseći stupanj kāmileh dok ne prođe sve ove mekame, upotpuni se na prethodnim mekamima. Kroz to uzdizanje (usavršavanje) dospijeva do visokih shvaćanja. Sufije to visoko shvaćanje nazivaju: ma`rifet-i haqiqat. To je, zapravo, stupanj u kojem se saznaje istinska stvarnost, istina, tj. da je znanje, znalac i znano jedna stvar.


Na putu spoznaje o Bogu kroz faze približavanja Njemu, čovjekova duša prolazi kroz sedam stupnjeva, i naposljetku kad se potpuno očisti, čista doživljava smrt kao slast bračne noći.
Ti stupnjevi se zovu:
a) nefs-i emmāreh – duša sklona zlu;
b) nefs-i lewwāmeh – duša koja sebe kori;
c) nefs-i mutme’inneh – smirena duša;
d) nefs-i rādijeh – zadovoljna duša;
e) nefs-i merdijjeh – duša kojom je Bog zadovoljan;
f) nefs-i sāfijeh – čista duša
g) nefs-i kāmileh – savršena duša.
Prva četiri stupnja čine prvu fazu duhovnog odgoja i zovu se jednim imenom qurb-i ferā’id.
Posljednja tri stupnja čine drugu fazu duhovnog odgoja i zovu se qurb-i newāfil.


U sastav zikra i iršada ulaze i virdovi. To su salavati i lijepa Božja imena. Oni se uče pojedinačno i zajednički, kako u kojoj prilici.
Vird se uči prema uputstvu muršida. Ovo su upute Šejha Abdul Kadira Gejlanija:
1. Nemoj se kleti, makar to bila istina!
2. Nemoj lagati!
3. Nemoj obećavati što ne možeš ispuniti!
4. Nemoj nikoga vrijeđati ni uznemiravati!
5. Nemoj nikoga proklinjati!
6. Nemoj nikome reći da je ćafir ili munafik, jer samo Bog zna ko je kakav!
7. Obaraj oči i kloni se svih grijeha!
8. Izbjegavaj da ti drugi čine pomoć!
9. Nemoj nikome zavidjeti na onome što on ima a ti nemaš!
10. Budi skroman i uslužan!

Oglasi

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s